User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Websocket คือ ถ้าจะอธิบายให้สั้นๆ และได้ใจความ Websocket เป็นเทคโนโลยีเพื่อใช้ การติดต่อสือสารระหว่าง Web server กับ Client แบบ Real Time Client ที่เป็น html5 + Javascript สามารถรับข้อมูลทางผั่ง Server มาแสดงผลได้ ผ่าน Protocol TCP/IP โดยไม่ต้อง Refresh หน้า เช่นเดียวกับ Ajax แต่ Websocket นั้นมีข้อดีกว่า Ajax คือ Websocket ไม่ต้องส่ง Request ใหม่ เพื่อส่งคำรองขอไปยัง server และ รอรับ respond จากทางฝั่ง Server ทำให้ Websocket ประหยัดทั้งเวลา และปริมาณข้อมูลที่ส่งไปมาระหว่าง web server กับ Client โดยการทำงานของ Websocket มันจะรอรับ Message ทางฝั่ง web server อยู่ตลอดเวลา หลังจากที่ได้ส่งคำสั่ง ติดต่อ Websocket Server ไปแล้วในครั้งแรก และมันจะรอรับ Message จนกระทั้งจะสั่ง Close หรือหยุดการติดต่
ลองดูตัวอย่างโค้ด HTML + Websocket