การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

by sasitorn » 10/03/2015 3:13 pm

การบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนส่วนที่หักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาที่ดำเนินการงานหนึ่ง ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ต้นทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าที่ขายหรือบริการที่ให้กล่าวคือในกิจการซื้อเพื่อ
ขาย ต้นทุนของสินค้าที่ขายจะรวมราคาซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่
จะขาย ส่วนในกิจการผลิตเพื่อขายต้นทุนของสินค้าที่ขายคือ ต้นทุนการผลิตของสินค้านั้น ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและโสหุ้ยการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเองมาจากการขาย
สินค้าหรือบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารกิจการอันเป็นส่วนรวมของการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่จัดเข้าเป็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่นดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขายสินค้า จะประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
อื่น สำหรับธุรกิจขายบริการค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นเท่านั้น
ที่มา: http://xn--12cl9c2aifg4be5a8bub0b5l.blo ... _4842.html ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้

1. ทำการเพิ่มทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เลือก ทะเบียน เลือก ทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คขจ ก01.png
คขจ ก01.png (73.22 KiB) Viewed 1012 times
2. บันทึกทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยคลิก เพิ่ม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้น คลิกบันทึก และ ออก
คชจ ก02.png
คชจ ก02.png (21.12 KiB) Viewed 1012 times
3. จากนั้นทำการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
3.1 วิธีที่ 1 เลือก ระบบซื้อ เลือก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คชจ ก03.png
คชจ ก03.png (45.88 KiB) Viewed 1012 times
3.2 วิธีที่ 2 เลือกคลิกที่ไอคอน ค่าใช้จ่าย จากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียด คลิกที่ เพิ่ม เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิก บันทึก และออก เสร็จสิ้นการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คชจ ก04.png
คชจ ก04.png (96.26 KiB) Viewed 999 times

Top