ปัญหา Error GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหา Error GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

Re: ปัญหา Error GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

by mindphp » 22/07/2019 5:48 am

จาก Error
Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'tablename.a.anonymous_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]
ถ้าต้องการแก้ไข ที่ config ของ MySQL สามารถทำได้ดังนี้

เข้า phpMyAdmin ในฐานะ user root
รันคำสั่ง SQL

Code: Select all

SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''))

(ไม่ต้อง Restart MySQL)

อีกวิธี คือ แก้ไข my.cnf

Code: Select all

sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
save และ restart MySQL

ปัญหา Error GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

by mindphp » 19/07/2019 7:30 pm

which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

เกิดจาก การใช้คำสั่ง

Code: Select all

SELECT * FROM table Group BY id 
ซึ่ง MySQL 5.7 default config จะไม่สามารถใช้คำสั่งแนวนี้ได้

ถ้าเราอยากได้ค่าไม่ซ้ำ อยาจใน คำสั่ง DISTINCT

Code: Select all

SELECT  DISTINCT id FROM table 

Top