ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

by mindphp » 23/02/2020 1:12 am

ตัวอย่างการ Scan ทุก User ทุก โดเมน ที่ถูกสร้างจาก Directadmin

Code: Select all

maldet --include-regex ".*.php$" -a /home/?/domains/?/public_html/

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

by mindphp » 23/02/2020 12:36 am

ตัวอย่างการใช้
maldet Scan หาไฟล์เฉพาะ นามสกุล .php ใน path
/home/mindphp/htdocs/
เขียนเงื่อนไขการรันได้ดังนี้

Code: Select all

maldet --include-regex ".*.php$" -a /home/mindphp/htdocs/

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

by mindphp » 23/02/2020 12:15 am

คำสั่ง การใช้งานโดยรวม

Code: Select all

-b, --background
   Execute operations in the background, ideal for large scans
   e.g: maldet -b -r /home/?/public_html 7

  -u, --update-sigs [--force]
    Update malware detection signatures from rfxn.com

  -d, --update-ver [--force]
    Update the installed version from rfxn.com

  -f, --file-list
    Scan files or paths defined in line spaced file
    e.g: maldet -f /root/scan_file_list

  -r, --scan-recent PATH DAYS
    Scan files created/modified in the last X days (default: 7d, wildcard: ?)
    e.g: maldet -r /home/?/public_html 2

  -a, --scan-all PATH
    Scan all files in path (default: /home, wildcard: ?)
    e.g: maldet -a /home/?/public_html

  -i, --include-regex REGEX
    Include paths/files from file list based on supplied posix-egrep regular
    expression.
    e.g: To include only paths named wp-content and files ending in .php:
    --include-regex ".*/wp-content/.*|.*.php$"

  -x, --exclude-regex REGEX
    Exclude paths/files from file list based on supplied posix-egrep regular
    expression.
    e.g: To exclude paths containing 'wp-content/w3tc/' and core files:
    --exclude-regex ".*wp-content/w3tc/.*|.*core.[0-9]+$"

  -m, --monitor USERS|PATHS|FILE|RELOAD
    Run maldet with inotify kernel level file create/modify monitoring
    If USERS is specified, monitor user homedirs for UID's > 500
    If FILE is specified, paths will be extracted from file, line spaced
    If PATHS are specified, must be comma spaced list, NO WILDCARDS!
    e.g: maldet --monitor users
    e.g: maldet --monitor /root/monitor_paths
    e.g: maldet --monitor /home/mike,/home/ashton

  -k, --kill-monitor
    Terminate inotify monitoring service

  -c, --checkout FILE
    Upload suspected malware to rfxn.com for review & hashing into signatures

  -l, --log
    View maldet log file events

  -e, --report SCANID email
    View scan report of most recent scan or of a specific SCANID and optionally
    e-mail the report to a supplied e-mail address
    e.g: maldet --report
    e.g: maldet --report list
    e.g: maldet --report 050910-1534.21135
    e.g: maldet --report SCANID user@domain.com

  -s, --restore FILE|SCANID
    Restore file from quarantine queue to orginal path or restore all items from
    a specific SCANID
    e.g: maldet --restore /usr/local/maldetect/quarantine/config.php.23754
    e.g: maldet --restore 050910-1534.21135

  -q, --quarantine SCANID
    Quarantine all malware from report SCANID
    e.g: maldet --quarantine 050910-1534.21135

  -n, --clean SCANID
    Try to clean & restore malware hits from report SCANID
    e.g: maldet --clean 050910-1534.21135

  -U, --user USER
    Set execution under specified user, ideal for restoring from user quarantine or
    to view user reports.
    e.g: maldet --user nobody --report
    e.g: maldet --user nobody --restore 050910-1534.21135

  -co, --config-option VAR1=VALUE,VAR2=VALUE,VAR3=VALUE
    Set or redefine the value of conf.maldet config options
    e.g: maldet --config-option email_addr=you@domain.com,quarantine_hits=1

  -p, --purge
    Clear logs, quarantine queue, session and temporary data.

  --web-proxy IP:PORT
    Enable use of HTTP/HTTPS proxy for all remote URL calls.

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

by mindphp » 17/01/2019 7:19 am

เช็ค result ในการ scan ครั้งสุดท้าย

Code: Select all

maldet -l
หรือ

Code: Select all

maldet --log
ดู Logs การ scan เพื่อหา report id

Code: Select all

tail -f /usr/local/maldetect/logs/event_log

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

by mindphp » 17/09/2017 5:14 pm

Scan ทุกโดเมน ของทุก User บน Cp #Directadmin

Code: Select all

maldet -a /home/*/domains/*/public_html/

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

by mindphp » 17/09/2017 4:16 pm

ใช้ได้บน #FreeBSD
เพิ่มเติม TIP
Scan ระบบ Folder และ เฉพาะ เวลาสร้างหรือแก้ไข ภายในวันที่กำหนด ตัวอย่างนี้ 2 วัน

Code: Select all

maldet -r /home/*/public_html 2

Re: ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

by mindphp » 08/09/2017 8:42 am

ดู Log การทำงาน กรณีสั่ง scan ด้วย

Code: Select all

 maldet -b /path
เพื่อหา [SCANID] ได้ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

cat /usr/local/maldetect/event_log

ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS

by mindphp » 08/09/2017 6:15 am

ป้องกัน Server Linux ติด Backlist ด้วย Linux Malware Detect (LMD) maldet ใช้ได้ทั้ง Ubuntu และ CentOS
วิธีติดตั้ง

Code: Select all

wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar -xzvf maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-*.*
./install.sh

วิธีใช้งาน maldet

Code: Select all

 maldet -a /home/[pathที่ต้องการ Scan]
หรือ

Code: Select all

 maldet -b /home/[pathที่ต้องการ Scan]
เพื่อให้ทำงานเป็น background

ดูรายงานผลของการ Scan หา #Malware

Code: Select all

maldet --report [SCANID]
คำสั่ง update LMD

Code: Select all

maldet -u

Top