การเก็บรวบรวมข้อมูล

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] เปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

โพสต์ โดย bom_002 » 21/04/2017 4:46 pm

170421164054-FgVg (1).png
170421164054-FgVg (1).png (11.05 KiB) เปิดดู 174 ครั้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ ทางสถิติ ที่มีความสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับกรอบแนวความคิด สมมุติฐาน เทคนิคการวัด และการวิเคราะห์ข้อมูล

- การเก็บข้อมูล Data Collection (ดาต้า คลอเลคชั่น)
คือ การเก็บข้อมูลขึ้นมาใหม่ เช่น การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ database (ดาต้าเบส)
- การรวบรวมข้อมูล Data Compilation (ดาต้า คอมพิเลชั่น) หมายถึง การนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้อื่นได้เก็บไว้แล้ว หรือรายงานไว้ในเอกสารต่าง ๆ มาทำการศึกษาวิเคราะห์ต่อ เช่น นำ dataflow (ดาต้าโฟร) มาศึกษาขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเพื่อปรับปรุงใหม่

ประเภทของข้อมูล
โดยทั่วไปจำแนกตามลักษณะของข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ Quantitative Data (คีนติทีฟ ดาต้า) คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ซึ่งสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ Qualitative Data (คอติทีฟ ดาต้า) คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข แต่เป็นข้อความ

แหล่งที่มาของข้อมูล
โดยทั่วไปสามารถจัดประเภทข้อมูลตามแหล่งที่มาได้ 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ Primary Data (เพมารี่ ดาต้า) คือ ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บขึ้นมาใหม่เพื่อ ตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยในเรื่องนั้น ๆ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ Secondary Data (เชคคันเดรี่ ดาต้า) คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผู้เก็บหรือรวบรวมไว้ก่อนแล้ว เพียงแต่นักวิจัยนำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาใหม่ เช่น ข้อมูลสำมะโนประชากร สถิติจากหน่วยงาน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจแบ่งเป็นวิธีการใหญ่ ๆ ได้ 3 วิธี คือ
1. การสังเกตการณ์ Observation (ออฟเซอร์วาชัน) ทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม หรืออาจจะแบ่งเป็น การสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้าง และการสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
2. การสัมภาษณ์ Interview (อินเตอร์วิว) นิยมมากในทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม อาจจะจำแนกเป็นการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม
3. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กำหนดข้อมูลและตัวชี้วัด
2. กำหนดแหล่งข้อมูล
3. เลือกกลุ่มตัวอย่าง
4. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. นำเครื่องมือรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้
6. ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ประเภทของเครื่องมือรวบรวมข้อมูล

ตัวอย่างเช่น แบบทดสอบ แบบสอบถามทางคอมพิวเตอร์ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินค่า และแบบวัดอื่น ๆ

อ้างอิง
gotoknow.org

ข้างบน