ทำความรู้การปิดบัญชี เพื่อให้ทราบผลการดำเนินไปประกอบในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้การปิดบัญชี เพื่อให้ทราบผลการดำเนินไปประกอบในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจ

ทำความรู้การปิดบัญชี เพื่อให้ทราบผลการดำเนินไปประกอบในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจ

by nutchasn » 30/01/2020 5:05 pm

การปิดบัญชี (Closing Entries) ต้องมีปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง จะเริ่มจากเดือนไหนถึงเดือนไหนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ระยะเวลา12เดือน ตามปีปฎิทิน
คือวันที่ 1 มกราคม ถึง31 ธันวาคม ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นงวดหรือครบปีบัญชีเพื่อแสดงให้รู้ว่ากิจการมีกําไรหรือขาดทุนเท่าไร

การปิดบัญชีสามารถ แยกออกไปเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน โดยนำรายได้มาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
แล้วปิดบัญชีเข้า "บัญชีกำไรขาดทุน" เมื่อสรุปผลเสร็จว่ากิจการมีกำไรหรือขาดทุน ก็จะทำการปิด"บัญชีกำไรขาดทุน" เข้า "บัญชีทุน"
**หากมีกำไรบัญชีทุนจะเพิ่ม ถ้าขาดทุนบัญชีทุนจะลด**

ตัวอย่าง การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

Image

2. การปิดบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน เพื่อหายอดคงเหลือยกไป เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการว่า มีสินทรัพท์ หนี้สิน และทุนเท่าไร อะไรบ้าง
ในวันสิ้นรอบระยะบัญชีนั้นๆ

ตัวอย่าง การปิดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน เพื่อหายอดคงเหลือยกไป

Image

Reference Links :
https://drive.google.com/file/d/1IzCMEyE9Fb0syyyN8vML3RpKR3KI2flv/view
http://www.pw.ac.th/emedia/media/tech/accounting1/lesson9.php
https://www.accountworks.co.th/single-post/Company-duty

Top