ทำความเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมต้องจดทะเบียน

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมต้องจดทะเบียน

ทำความเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมต้องจดทะเบียน

by nutchasn » 01/02/2020 12:26 pm

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม" ถือเป็น "ภาษีทางอ้อม" หรือ ภาษีที่สามารถผลัก "ภาระ" ไปให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นผู้ชำระแทน เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ทั้งภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ หากมีรายได้จากการขายสินค้า
หรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีและมีหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้) ระยะเวลายื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 โดยให้ยื่นแบบภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป
ผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ผู้ที่ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี
- ระยะเวลาในการจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
2. ผู้ที่ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่มีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการซื้อสินค้าที่อยู่ในการบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เช่น การก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น
- ระยะเวลาในการจดทะเบียน ภายในกำหนด 6 เดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ
3. ผู้ที่ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร แต่มีการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร โดยมีการให้ตัวแทนที่อยู่ในราชอาณาจักรทำหน้าที่จดทะเบียน

ช่องทางในการชำระภาษี
1. ชำระเป็นเงินสด
2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกรมสรรพากรโดยขีดฆ่าคำว่า ผู้ถือ
3. ชำระด้วยบัตรเครดิต
4. ชำระด้วยบัตรTax Smart Card
5. ชำระทางe-payment หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ
6. ไปรษณีย์ไทย

กรณี ที่ไม่ยอมทำการจดทะเบียนมีบทลงโทษดังนี้
1. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากยอดขายสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จดทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
3. เสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระในแต่ละเดือนภาษี
4. เสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
5. ไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บในขณะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนฯ ไปหักออกจากภาษีขาย

มีวิธีการคำนวณภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ
กรณี ภาษีขาย > ภาษีซื้อ = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ
กรณี ภาษีขาย < ภาษีซื้อ = ภาษีที่มีสิทธิขอคืนหรือขอเครดิตภาษี

Reference Links :
https://www.rd.go.th/publish/307.0.html
https://www.rd.go.th/publish/9880.0.html
https://www.rd.go.th/publish/562.0.html

Top