การเรียกใช้ Call : MySQL Stored Procedure

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การเรียกใช้ Call : MySQL Stored Procedure

การเรียกใช้ Call : MySQL Stored Procedure

by Ik Kat » 30/06/2017 4:16 pm

การเรียกใช้งาน Call เป็นการเรียกผ่าน MySQL Database ซึ่งสามารถร่วมกับ PHP , Visual Basic (VB.Net) , JDBC และ Visual C# ได้

Code: Select all

DROP PROCEDURE IF EXISTS getCustomer;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE getCustomer(IN pCountryCode VARCHAR(2))
BEGIN
  SELECT * FROM customer WHERE COUNTRY_CODE = pCountryCode;
END //
DELIMITER ;
Image

ตัวอย่างการเรียกใช้ด้วย PHP :
 • โดยการใช้ฟังก์ชั่น ของ mysqli ซึ่งสามารถใช้คำสั่ง Call ได้ทันที

Code: Select all

<?php
	ini_set('display_errors', 1);
	error_reporting(~0);

	$serverName = "localhost";
	$userName = "root";
	$userPassword = "root";
	$dbName = "mydatabase";

	$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);

	$sql = "CALL getCustomer('US')";

	$query = mysqli_query($conn,$sql);

?>

Code: Select all

<?php
while($result=mysqli_fetch_array($query,MYSQLI_ASSOC))
{
?>

Code: Select all

<?php
mysqli_close($conn);
?>
ตัวอย่างการเรียกใช้ด้วย Visual Basic (VB.Net) :
 • โดยการ Imports MySql.Data.MySqlClient ซึ่งสามารถใช้คำสั่ง Call ได้ทันที

Code: Select all

Imports MySql.Data.MySqlClient
Imports System.Data

Module MyModule

  Sub Main()
    Dim objConn As New MySqlConnection()
    Dim objCmd As New MySqlCommand()
    Dim dtAdapter As New MySqlDataAdapter()

    Dim ds As New DataSet()
    Dim dt As DataTable
    Dim strConnString As String, strSQL As String

    strConnString = "Server=localhost;User Id=root; Password=root; Database=mydatabase; Pooling=false"

    strSQL = "CALL getCustomer('US')"

    objConn.ConnectionString = strConnString
    objConn.Open()
    objCmd.Connection = objConn
    objCmd.CommandText = strSQL
    objCmd.CommandType = CommandType.Text

    dtAdapter.SelectCommand = objCmd

    dtAdapter.Fill(ds)
    dt = ds.Tables(0)

    For i As Integer = 0 To dt.Rows.Count - 1
      Console.Write(dt.Rows(i)("CUSTOMER_ID"))
      Console.Write(" - ")
      Console.Write(dt.Rows(i)("NAME"))
      Console.Write(" - ")
      Console.Write(dt.Rows(i)("EMAIL"))
      Console.Write("")
    Next

    dtAdapter = Nothing
    objConn.Close()
    objConn = Nothing
  End Sub

End Module
ตัวอย่างการเรียกใช้ด้วย JDBC :
 • โดยการใช้ com.mysql.jdbc.Driver ซึ่งสามารถใช้คำสั่ง Call ได้ทันที

Code: Select all

public static void main(String[] args) {
		
		Connection connect = null;
		Statement s = null;
		
		try {
			Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
			connect = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/mydatabase" +
					"?user=root&password=root");
			
			s = connect.createStatement();
			
			String CountryCode = "US";
			
			String sql = "CALL getCustomer('" + CountryCode + "') ";
			
			ResultSet rec = s.executeQuery(sql);
			
			while((rec!=null) && (rec.next()))
      {
        System.out.print(rec.getString("CUSTOMER_ID"));
        System.out.print(" - ");
        System.out.print(rec.getString("NAME"));
        System.out.print(" - ");
        System.out.print(rec.getString("EMAIL"));
        System.out.println("");
      }
       
		} catch (Exception e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}
		
		// Close
		try {
			if(connect != null){
				s.close();
				connect.close();
			}
		} catch (SQLException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
	
ตัวอย่างการเรียกใช้ด้วย Visual C# :
 • โดยการใช้ MySql.Data.MySqlClientr ซึ่งสามารถใช้คำสั่ง Call ได้ทันที

Code: Select all

using MySql.Data.MySqlClient;

Code: Select all

    static void Main(string[] args)
    {
      MySqlConnection objConn = new MySqlConnection();
      MySqlCommand objCmd = new MySqlCommand();
      MySqlDataAdapter dtAdapter = new MySqlDataAdapter();

      DataSet ds = new DataSet();
      DataTable dt;
      String strConnString, strSQL;

      strConnString = "Server=localhost;User Id=root; Password=root; " + 
        "Database=mydatabase; Pooling=false";

      strSQL = "CALL getCustomer('US')";

      objConn.ConnectionString = strConnString;
      objConn.Open();
      objCmd.Connection = objConn;
      objCmd.CommandText = strSQL;
      objCmd.CommandType = CommandType.Text;

      dtAdapter.SelectCommand = objCmd;

      dtAdapter.Fill(ds);
      dt = ds.Tables[0];

      for (int i = 0; i <= dt.Rows.Count - 1; i++)
      {
        Console.Write(dt.Rows[i]["CUSTOMER_ID"]);
        Console.Write(" - ");
        Console.Write(dt.Rows[i]["NAME"]);
        Console.Write(" - ");
        Console.Write(dt.Rows[i]["EMAIL"]);
        Console.Write("");
      }

      dtAdapter = null;
      objConn.Close();
      objConn = null;
    }
  

Top