Page 1 of 1

การใช้โปรแกรมบัญชี ClipAcc (การเพิ่ม / ลบกิจการในระบบ)

Posted: 10/03/2015 3:00 pm
by sasitorn
การเพิ่ม / ลบกิจการในระบบ
1. การเพิ่มกิจการเข้าสู่ระบบ เลือก จัดการระบบ เลือก ค่าเริ่มต้น เลือก เพิ่ม/ลบกิจการ
เพิ่มกิจการ01.png
เพิ่มกิจการ01.png (93.82 KiB) Viewed 527 times
2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับการเพิ่มหรือลบกิจการ
เพิ่มกิจการ02.png
เพิ่มกิจการ02.png (19.69 KiB) Viewed 530 times
3. ในกรณีนี้จะยกตัวอย่างการเพิ่มกิจการ เมื่อคลิก เพิ่มกิจการ จะปรากฏที่เก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ จากนั้นใส่ชื่อกิจการที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้ว คลิกที่ ยืนยันการเพิ่ม
เพิ่มกิจการ03.png
เพิ่มกิจการ03.png (14.93 KiB) Viewed 530 times
4. แต่ถ้าต้องการลบกิจการออกจากระบบ ให้เลือกกิจการที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ ลบกิจการ
เพิ่มกิจการ04.png
เพิ่มกิจการ04.png (16 KiB) Viewed 530 times