Page 1 of 1

การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การรับชำระหนี้)

Posted: 10/03/2015 3:23 pm
by sasitorn
การรับชำระหนี้
1. เมื่อมีลูกค้ามาชำระหนี้เลือก ระบบการเงิน เลือก ลูกหนี้ เลือก รับชำระหนี้
bbbb01.png
bbbb01.png (126.05 KiB) Viewed 636 times
2. เมื่อปรากฏหน้าจอเพื่อบันทึกรายละเอียดการรับชำระ ให้คลิกที่ เพิ่ม จากนั้นเลือกชื่อลูกค้า เลือกรายการที่ลูกค้าชำระเมื่อเลือกแล้วจะมีรายละเอียดของยอดการรับชำระขึ้น คลิก บันทึก และออก
bbbb02.png
bbbb02.png (94.22 KiB) Viewed 636 times