Page 1 of 1

การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การบันทึกพนักงานขาย)

Posted: 10/03/2015 3:36 pm
by sasitorn
การบันทึกพนักงานขาย
1. เลือก ทะเบียน เลือกทะเบียนพนักงานขาย
www01.png
www01.png (143.9 KiB) Viewed 628 times
2. จะปรากฏหน้าจอ ให้กรอกข้อมูลพนักงานขาย โดยคลิกที่ เพิ่ม จากนั้นกรอกรหัส และชื่อ พนักงานขายเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่บันทึก และออก การบันทึกพนักงานขายเสร็จเรียบร้อย
www02.png
www02.png (31.95 KiB) Viewed 628 times