ความหมายของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

ความหมายของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

Post by taemmynatchapon »

Image
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
  • ก) กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
  • ข) กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี
ลักษณะของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คือสินทรัพย์ถาวร มีลักษณะ
  • 1) เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนจับต้องได้ หรือมองเห็นได้ และมีสภาพคงทนถาวร
  • 2) เป็นสินทรัพย์ที่มักจะมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี โดยทั่วไปจะมีประโยชน์ ในระยะยาว
  • 3) เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยไม่มีเจตนา ที่จะขาย
ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แบ่งตามลักษณะอายุการใช้งานได้ 2 ประเภทคือ
  • 1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด เช่น อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง โรงงาน เป็นต้น สินทรัพย์ประเภทนี้มีการคิดค่าเสื่อม (Depreciation) เนื่องจากมีลักษณะเสื่อมสภาพจากการใช้งานหรือตามระยะเวลาที่ผ่านไป
  • 2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานไม่จำกัด ได้แก่ ที่ดิน ซึ่งจะไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา เพราะโดยปกติมักจะไม่เสื่อมสภาพ ยกเว้นที่ดินที่ติดแม่น้ำ หรือที่ดินที่ใช้เพาะปลูกที่เสื่อมสภาพผลผลิตต่ำไม่อุดมสมบูรณ์ไม่สามารถปลูกพืชต่อไปได้
การได้มาของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  • 1. ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยราคาซื้อรวมทั้งค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้การได้ตามต้องการ ส่วนลดรับให้นำมาหัก ส่วนค่าใช้ให้นำมารวมเป็นราคาทุนนั้น
  • 2. การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีหลายวิธีดังนี้
การซื้อด้วยเงินสด (Acquisition by cash) จะบันทึกด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ในราคาที่ตกลงบวกกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้น

การซื้อด้วยเงินเชื่อ (Credit Purchase) กรณีได้มาโดยวิธีการเครดิตราคาทุนจะเป็นราคาที่เสมือนจ่ายซื้อด้วยเงินสดคือราคาสุทธิหักด้วยส่วนลดเงินสด หากกิจการไม่สามารถชำระค่าสินทรัพย์ภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับส่วนลดให้บันทึกส่วนลดที่ไม่ได้รับเป็นดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests