Page 1 of 1

การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) ตัดค่าเสื่อม

Posted: 25/07/2018 5:58 pm
by taemmynatchapon
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ หมายถึง การขายสินทรัพย์ การเลิกใช้สินทรัพย์ เช่น หมดอายุ เสื่อมสภาพ เก่าล้าสมัย ทำให้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย

ลักษณะของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ แบ่งออกเป็นดังนี้
  • 1) การขายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
  • 2) การเลิกใช้ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
  • 3) สินทรัพย์เสียหายจากอุบัติภัยต่าง ๆ
  • 4) การแลกเปลี่ยนที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
การคำนวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา
วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคามีดังนี้
  • 1.วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)
เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพราะจะแบ่งราคาทุนหลังจากหักราคาซากของสินทรัพย์นั้น เป็นค่าเสื่อมราคาประจำทุกปี ในจำนวนที่เท่า ๆ กัน ตลอดอายุการ ใช้งาน โดยใช้สูตรดังนี้
การบันทึกบัญชี1.png
การบันทึกบัญชี1.png (4.61 KiB) Viewed 2599 times
  • 2.วิธีชั่วโมงการทำงาน (Working-Hours Method)
วิธีนี้จะเฉลี่ยตามชั่วโมงการทำงาน ดังนั้นค่าเสื่อมจะขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานในแต่ละปีว่าใช้ชั่วโมงการทำงานมากหรือน้อยโดยใช้สูตรดังนี้
การบันทึกบัญชี2.png
การบันทึกบัญชี2.png (5.93 KiB) Viewed 2599 times
  • 3.คำนวณตามผลผลิต (Productive-output Method)
วิธีนี้จะคำนวณราคาตามหน่วยของผลผลิต ดังนี้
การบันทึกบัญชี3.png
การบันทึกบัญชี3.png (5.65 KiB) Viewed 2599 times
  • 4.วิธีลดลงทุกปี (Reducing-Charge Method)
การคิดค่าเสื่อมราคาวิธีนี้การคำนวณราคาในอัตราเร่ง คือปีแรก กิจการจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าปีหลัง ๆ ทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีแรก ๆ สูงกว่าปีหลัง