การเข้าทดสอบเป็นผู้สอบสอบภาษีอากร (TA)

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nice_13
PHP Super Member
PHP Super Member
โพสต์: 260
ลงทะเบียนเมื่อ: 01/10/2018 10:07 am

การเข้าทดสอบเป็นผู้สอบสอบภาษีอากร (TA)

โพสต์โดย nice_13 » 01/10/2018 6:28 pm

คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า
ไม่ต่ำกว่าปริญญาดังกล่าว[ผู้ยื่นคำขอเข้าทดสอบจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ไม่เกินวันที่ วันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละครั้ง]
2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็น ผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวกับภาษีอากรหรือคดีอื่นที่อธิบดีเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
7. ไม่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอน ใบอนุญาต
8. ต้องผ่านการทดสอบตามที่อธิบดีกำหนด

หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
-การยื่นแบบ บภ. 07/08
แบบ บภ.07 คือ แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง
แบบ บภ.08 คือ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง
-การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
-การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความฯ
การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการในแบบ ภ.ง.ด.50 จะต้องทำการทดสอบ 5 ข้อ ดังนี้
1. ทดสอบว่ามีการขายสินค้า บริการ หรือทรัพย์สิน ให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่าทรัพย์สิน โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีแต่ต่ำกว่าราคาตลาด อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้งหรือไม่
2. ทดสอบว่ามีการซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งรายจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว และค่าบริการในราคาที่เกินปกติ อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้งหรือไม่
3. ทดสอบว่ามีการตั้งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้โดยไม่มีตัวตน หรือมีตัวตน แต่มีจำนวนเกินความเป็นจริง อันถือเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้งหรือไม่
4. ทดสอบว่ามีผลขาดทุนสุทธิติดต่อกันเกินกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชี แต่มีการขยายกิจการหรือไม่
5. ทดสอบว่ามีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่
-การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
-การรักษาจรรยาบรรณ
-การอบรม 12 ชั่วโมงต่อปี
-การต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ช่วงเวลาที่เปิดสอบ
ครั้งที่ 1 เปิดยื่นแบบฯ คำขอทดสอบฯ วันที่ 1 ม.ค.-16 ม.ค. ทดสอบเดือน ก.พ. ประกาศผลสอบวันที่ 30 เม.ย.

ครั้งที่ 2 เปิดยื่นแบบฯ คำขอทดสอบฯ วันที่ 1 พ.ค.-16 พ.ค. ทดสอบเดือน มิ.ย. ประกาศผลสอบวันที่ 30 ส.ค.

ครั้งที่ 3 เปิดยื่นแบบฯ คำขอทดสอบฯ วันที่1 ก.ย.-16 ก.ย. ทดสอบเดือน ต.ค. ประกาศผลสอบวันที่ 30 ธ.ค.

สามารถยื่นคำขอเข้าทดสอบได้จาก
http://taxaudit.rd.go.th/rd5/Menu.jsp

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 12 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน