สิทธิซื้อหุ้น

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nice_13
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 141
ลงทะเบียนเมื่อ: 01/10/2018 10:07 am

สิทธิซื้อหุ้น

โพสต์โดย nice_13 » 06/10/2018 11:56 am

สิทธิซื้อหุ้น
สิทธิซื้อหุ้นที่ให้แก่พนักงานไม่มีราคาตลาด เพราะสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้กับสิทธิซื้อหุ้นที่มีการซื้อขาย หากไม่มีสิทธิซื้อหุ้นที่มี
การซื้อขายที่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เหมือนกับสิทธิซื้อหุ้นของกิจการ ให้คำนวณมูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้โดยประมาณการจากแบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิซื้อหุ้น


กิจการต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะพิจารณาใน
การเลือกแบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิซื้อหุ้นมาใช้ เช่น สิทธิซื้อหุ้นพนักงานจำนวนมากมี
ระยะเวลาใช้สิทธินานและมักสามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ให้สิทธิกับวันสิ้นสุดระยะเวลา
การใช้สิทธิของสิทธิซื้อหุ้นนั้น และมักมีการใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงแรก ปัจจัยเหล่านี้ต้องนำมา
พิจารณาเมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ
แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิซื้อหุ้น ต้องนำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณา
1 ราคาใช้สิทธิของสิทธิซื้อหุ้น
2 อายุของสิทธิซื้อหุ้น
3 ราคาปัจจุบันของหุ้นที่อ้างอิง
4 ความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง
5 เงินปันผลที่คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ
6 อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงสำหรับอายุของสิทธิซื้อหุ้น
(ข4-ข10)

ค่าความผันผวนของหุ้น เงินปันผลและพฤติกรรมการใช้สิทธิมักมีช่วงของความคาดหวังในอนาคตที่สมเหตุสมผล ดังนั้น ต้องคำนวณค่าคาดหวังโดยถ่วงน้ำหนักแต่ละค่าด้วยความน่าจะเป็นที่แต่ละค่าจะเกิดขึ้น (ข12)

ค่าความผันผวนที่คาดหวัง

ค่าความผันผวนที่คาดหวังรายปี คือ ช่วงซึ่งอัตราผลตอบแทนประจำปี สะสมต่อเนื่องมักถูกคาดว่าจะอยู่ระหว่างประมาณ 2 ใน 3 ของช่วงเวลา
ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสะสมต่อเนื่อง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่า ค่าความน่าจะเป็นที่อัตราผลตอบแทนของหุ้นนี้ในช่วง 1 ปี
จะอยู่ระหว่าง -18% (12% - 30%) และ 42% (12%+ 30%) อยู่ประมาณ 2/3 หากราคาหุ้นเป็น 100 บาท ณ ต้นปี และไม่มีการจ่ายเงินปันผลราคาหุ้น ณ สิ้นปี ที่คาดหวังจะอยู่ระหว่าง 83.53 บาท (100 บาท x e-0.18) และ 152.20 บาท (100 บาท x e0.42) อยู่ประมาณ 2/3 ของช่วงเวลา (ข24)

เงินปันผลที่คาดหวัง
หากพนักงานได้ รับสิทธิซื้อหุ้นและมีสิทธิได้ รับเงินปันผลของหุ้นอ้างอิงหรือเงินปันผลเทียบเท่า (ซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินสดหรือลดราคาใช้สิทธิ) ระหว่างวันที่ให้สิทธิถึงวันที่ใช้สิทธิ สิทธิซื้อหุ้นที่ให้ต้องมีมูลค่าเสมือนว่าหุ้นอ้างอิงนั้นไม่ได้ จ่ายเงินปันผล คือ เงินปันผลที่คาดหวังต้องเท่ากับศูนย์
ข้อสมมติเกี่ยวกับเงินปันผลที่คาดหวังต้องใช้ข้อมูลที่เผยแพร่แก่สาธารณชนเป็นเกณฑ์ กิจการที่ไม่จ่ายเงินปันผลและไม่มีแผนที่จะจ่ายต้องสมมติว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเป็นศูนย์ อย่างไรก็ดี กิจการที่เริ่มตั้งใหม่ที่ไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอาจคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินปันผลระหว่างอายุที่คาดหวังของสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน กิจการเหล่านี้ต้องใช้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยที่ผ่านมา (หรือศูนย์) และค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของกิจการกลุ่มที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้อย่างเหมาะสม (ข31-ข36)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 ปรับปรุง 2560
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2561

อ้างอิง

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 13 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน