รายการที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามมีอะไรบ้าง

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

สริญญา สมสา
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 12/03/2019 10:08 am

รายการที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามมีอะไรบ้าง

Post by สริญญา สมสา »

รายการที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามมีอะไรบ้าง
เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ารายจ่ายต้องห้ามคืออะไร โดยวันนี้จะพาไปทำความเข้าใจ
ความหมาย เเต่รายการที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามว่ามีอะไรบ้าง

ความหมายของรายจ่ายต้องห้าม
คือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการนิติบุคคลได้มีการบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ เเต่เนื่องจากในทางภาษี
ไม่ถือว่าให้เป็นรายจ่ายที่นำมาหากำไรสุทธิ

รายการที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
1 เงินสำรองต่างๆ
ยกเว้น เงินสำรองที่เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ เงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 65 ของจำนวนเบี้ยที่ได้รับเงินสำรองจากเบี้ย
ประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันภัยอื่นไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนเบี้ยที่ได้รับ
2 ค่ารับรองหรือค่าบริการ
กฎหมายกำหนดให้เป็นรายจ่ายต้องห้าม ยกเว้น
2.1 ค่ารับรองที่เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป
2.2 ค่ารับรองจะต้องเกี่ยวกับ ค่าที่พัก ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร เป็นต้น
2.3 เป็นค่าของที่ให้เเต่ไม่เกิน 2,000 บาท
3 เงินที่จ่ายเข้ากองทุนใด ๆ เป็นรายจ่ายต้องห้าม เว้นแต่ เงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4 รายจ่ายที่เป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล เป็นรายจ่ายต้องห้าม ยกเว้นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์
5 รายจ่ายที่เป็นการลงทุน หรือรายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น
6 เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากรค่าปรับทางอาญา ภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
7 เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินเป็นรายจ่ายต้องห้าม
8 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระหรือพึงชำระ
9 ดอกเบี้ยที่ให้สำหรับเงินทุน เงินสำรองต่าง ๆ หรือเงินกองทุนของตนเองถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
10รายจ่ายใด ๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
11 รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับหรือถือ
12 รายจ่ายที่มีลักษณะทำนองเดียวกับที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (19) ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
13 รายจ่ายทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป
14 ค่าซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุผล
15 ค่าทรัพย์สินนอกจากสินค้าที่ตีราคาต่ำลง
16 รายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย
17 รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการ
18 ถอนเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
19 ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นเจ้าของเองและใช้เอง
20 ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใด ๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ๆ
imageAction.action.png
imageAction.action.png (189.69 KiB) Viewed 237 times
ทั้ง 20 ข้อด้านบนนี้เป็นรายจ่ายต้องห้ามที่ถูกกำหนดไว้เเละทุกคนก็ได้รู้เเละเข้าใจกันหรือยังว่ารายจ่ายมันคืออะไร เเละมีอะไรบ้างที่เป็น
รายจ่ายต้องห้าม พอเรารู้อย่างงี้เเล้วสำหรับคนที่ทำบัญชีก็ควรศึกษาเพิ่มเติมเอาไว้ให้มากๆ

อ้างอิง
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : รายจ่ายต้องห้าม
โปรเเกรมบัญชี
ถาม ตอบคอมพิวเตอร์
ความรู้ทั่วไป
พูด คุยเรื่องจับฉ่าย
ธุรกิจกฎหมาย

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests