ดึงดูดกิจการสู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง ด้วยการลงทะเบียนยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

ดึงดูดกิจการสู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง ด้วยการลงทะเบียนยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

Post by EyePornnipa »

ดึงดูดกิจการสู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง ด้วยการลงทะเบียนยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีอากร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 กรมสรรพากรแถลงข่าวเกี่ยวกับ พรบ.ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นเพื่อให้กิจการเข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง มีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ดังนี้
1.ลงทะเบียนต่อกรมสรรพากร ผ่านเว็บไซต์ http://newstartup.rd.go.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
2.ต้องยื่นภาษีอากรเป็นตัวเงิน พร้อมทั้งชำระภาษีย้อนหลังที่ยังไม่ชำระหรือยังชำระไม่ครบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560
-ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
-อากรแสตมป์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 25 มีนาคม 2562
3.กิจการที่ได้ลงทะเบียนแล้ว จะต้องการนำส่งภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เว้นมีเหตุอันควรตามที่กรมสรรพากรกำหนด

สิทธิ์ที่จะได้รับนี้ ไม่ใช่ทุกกิจการจะได้รับ ซึ่งกิจการที่สามารถรับสิทธิ์ ตาม พรบ.ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา ฉบับนี้ จะต้องมีลักษณะ ดังนี้
1.มีรายได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย ก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
2.มีการยื่นภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย ก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2561 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
3.จะต้องไม่เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีหรือใช้ใบกำกับภาษีปลอม ตามที่กรมสรรพากรได้สอบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้แล้วก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2562


อ้างอิง https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/ ... upport.pdf

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests