ประโยน์ของหนังสือรับรองผลงาน การทำหนังสือรับรองผลงาน

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

ประโยน์ของหนังสือรับรองผลงาน การทำหนังสือรับรองผลงาน

Post by EyePornnipa »

หนังสือรับรองผลงาน คือ เอกสารหลักฐานที่ผู้จ้างออกเพื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานจ้างให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจ้างที่จะนำหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวไปใช้เพื่อเสนอราคาต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะของการประกาศเสนอราคา หรือการสั่งซื้อ ตามผลงานที่ผู้จ้างเคยปฎิบัติงานจ้างมาก่อน ซึ่งข้อมูลในหนังสือรับรองผลงานมีความจำเป็นมาก เพราะถือเป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของการพิจารณาเสนอราคา โดยข้อมูลในหนังสือรับรองผลงานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลที่จะต้องระบุในหนังสือรับรองผลงานเพื่อความมั่นใจในการพิจารณาเสนอราคา ประกอบไปด้วย

1.เลขที่ วันที่ หรือออกให้ที่ ของผู้ว่าจ้าง
2.ระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง
3.ระบุประเภท ลักษณะงานจ้าง
4.ราคาค่าจ้าง
5.อ้างอิง สัญญาจ้างงาน หรือเอกสารส่งมอบงาน
6.การลงนาม หรือประทับตราผู้ว่าจ้าง
4.ออกเอกสารเป็นคู่สำเนา สามารถเรียกตรวจสอบจากผู้จ้างได้

ซึ่งถ้าหากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นถูกจัดทำไว้อย่างชัดเจน และน่าเชื่อถือ การเสนอราคา ต่อหน่วยงานก็มีโอกาสที่จะรับพิจารณาสูงเช่นกัน

อ้างอิง :
http://www.thansettakij.com/content/267536
https://app.builk.com/stb/projects/2028830?lang=th

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: ประโยน์ของหนังสือรับรองผลงาน การทำหนังสือรับรองผลงาน

Post by EyePornnipa »

เพิ่มภาพตัวอย่าง

เพิ่มเติมข้อมูล ว่าผู้จ้างต้องเป็นคนออก แต่ในทางปฎิบัติผู้ว่าจ้างอาจจะดำเนินร่าง และส่งให้ผู้จ้างลงนามแทนก็ได้ แล้วแต่ตกลงหรือพูดคุยกัน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: ประโยน์ของหนังสือรับรองผลงาน การทำหนังสือรับรองผลงาน

Post by EyePornnipa »

หนังสือรับรองผลงาน คือ เอกสารหลักฐานที่ผู้จ้างออกเพื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานจ้างให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจ้างที่จะนำหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวไปใช้เพื่อเสนอราคาต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะของการประกาศเสนอราคา หรือการสั่งซื้อ ตามผลงานที่ผู้จ้างเคยปฎิบัติงานจ้างมาก่อน ซึ่งข้อมูลในหนังสือรับรองผลงานมีความจำเป็นมาก เพราะถือเป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของการพิจารณาเสนอราคา โดยข้อมูลในหนังสือรับรองผลงานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลที่จะต้องระบุในหนังสือรับรองผลงานเพื่อความมั่นใจในการพิจารณาเสนอราคา ประกอบไปด้วย

1.เลขที่ วันที่ หรือออกให้ที่ ของผู้ว่าจ้าง
2.ระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง
3.ระบุประเภท ลักษณะงานจ้าง
4.ราคาค่าจ้าง
5.อ้างอิง สัญญาจ้างงาน หรือเอกสารส่งมอบงาน
6.การลงนาม หรือประทับตราผู้ว่าจ้าง
4.ออกเอกสารเป็นคู่สำเนา สามารถเรียกตรวจสอบจากผู้จ้างได้

ตัวอย่าง รูปแบบหนังสือรับรองผลงาน ดังนี้
2019-08-08_10-32-00.png
2019-08-08_10-32-00.png (135.02 KiB) Viewed 406 times
ซึ่งถ้าหากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นถูกจัดทำไว้อย่างชัดเจน และน่าเชื่อถือ การเสนอราคา ต่อหน่วยงานก็มีโอกาสที่จะรับพิจารณาสูงเช่นกัน
ทั้งนี้ในการออกหนังสือรับรองผลงานว่าผู้จ้างต้องเป็นคนออก แต่หากในทางปฎิบัติผู้ว่าจ้างอาจจะดำเนินร่าง และส่งให้ผู้จ้างลงนามก็ได้ แล้วแต่ตกลงหรือพูดคุยกัน

อ้างอิง :
http://www.thansettakij.com/content/267536
https://app.builk.com/stb/projects/2028830?lang=th

Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests