การประมาณการกำไรสุทธิเพื่อนำส่ง ภ.ง.ด 51

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การประมาณการกำไรสุทธิเพื่อนำส่ง ภ.ง.ด 51

Post by EyePornnipa »

การประมาณการ คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยประมาณมาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
หรือจากข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว ซึ่งในการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อนำส่ง ภาษี ภาษีในที่นี้คือ ภ.ง.ด 51 คือ การประมาณการยอดรายได้
และค่าใช้จ่าย ในช่วงระยะ 6 เดือน หลังจากครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เช่น หากบริษัทรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 6 เดือนหลัง คือ ตั้งแต่เดือน ก.ค.
ถึง ธ.ค. หรือ หากบริษัทรอบปีบัญชี 30 เม.ย. 6 เดือนหลัง คือ ต.ค. ถึง มี.ค. เป็นต้น

ภ.ง.ด.51 คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี ซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ประกอบการ ณ ที่ใดที่หนึ่ง และ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในไทย โดยนำรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในช่วง 6 เดือนแรก บวกกับประมาณการ 6 เดือนหลังเพื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิ และนำส่งภาษีครึ่งปี แบบ ภ.ง.ด.51 โดยเมื่อจ่ายชำระค่าภาษีครึ่งปีแล้ว ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และเพื่อให้รัฐจัดเก็บภาษีได้เร็วขึ้น


จะต้องบันทึกบัญชีรายการ ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่ายภาษีจ่ายล่วงหน้า XX
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร XX

โดยจะต้องนำส่งภาษีภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก เช่น หากรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม ครึ่งปีคือ 30 มิถุนายน จะต้องนำส่งภายใน 2 เดือน คือ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม หรือหากยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต จ่ายชำระเพิ่มได้อีก 8 วัน คือ ภายในวันที่ 8 กันยายน และถ้าหากไม่ยื่นหรือประมาณการ มีความคลาดเคลื่อนขาดไป เกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบบัญชีนั้น ก็จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20 % ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ หรือกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือของภาษีที่ชำระขาด แล้วแต่กรณี

อ้างอิง
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/spreadsheet/estimate_netprofit_270160.pdf
Last edited by EyePornnipa on 03/09/2019 7:21 pm, edited 3 times in total.

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: การประมาณการกำไรสุทธิเพื่อนำส่ง ภ.ง.ด 51

Post by EyePornnipa »

การประมาณการ คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยประมาณมาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
หรือจากข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว ซึ่งในการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อนำส่ง ภาษี ภาษีในที่นี้คือ ภ.ง.ด 51 คือ การประมาณการยอดรายได้
และค่าใช้จ่าย ในช่วงระยะ 6 เดือน หลังจากครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เช่น หากบริษัทรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 6 เดือนหลัง คือ ตั้งแต่เดือน ก.ค.
ถึง ธ.ค. หรือ หากบริษัทรอบปีบัญชี 30 เม.ย. 6 เดือนหลัง คือ ต.ค. ถึง มี.ค. เป็นต้น

ภ.ง.ด.51 คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี ซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ประกอบการ ณ ที่ใดที่หนึ่ง และ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในไทย โดยนำรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในช่วง 6 เดือนแรก บวกกับประมาณการ 6 เดือนหลังเพื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิ และนำส่งภาษีครึ่งปี แบบ ภ.ง.ด.51 โดยเมื่อจ่ายชำระค่าภาษีครึ่งปีแล้ว ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และเพื่อให้รัฐจัดเก็บภาษีได้เร็วขึ้น

จะต้องบันทึกบัญชีรายการ ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่ายภาษีจ่ายล่วงหน้า XX
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร XX

โดยจะต้องนำส่งภาษีภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก เช่น หากรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม ครึ่งปีคือ 30 มิถุนายน จะต้องนำส่งภายใน 2 เดือน คือ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม หรือหากยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต จ่ายชำระเพิ่มได้อีก 8 วัน คือ ภายในวันที่ 8 กันยายน และถ้าหากไม่ยื่นหรือประมาณการ มีความคลาดเคลื่อนขาดไป เกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบบัญชีนั้น ก็จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20 % ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ หรือกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือของภาษีที่ชำระขาด แล้วแต่กรณี

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 51
2019-09-03_18-29-55.png
2019-09-03_18-29-55.png (107.79 KiB) Viewed 442 times
2019-09-03_18-30-31.png
2019-09-03_18-30-31.png (104.91 KiB) Viewed 442 times
แบบฟอร์มจากกรมสรรพากร : https://www.rd.go.th/publish/61491.0.html

อ้างอิง https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/spreadsheet/estimate_netprofit_270160.pdf

Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests