ขอบเขตการทดสอบความรู้ 6 วิชาสู่การเป็น CPA

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

ขอบเขตการทดสอบความรู้ 6 วิชาสู่การเป็น CPA

Post by EyePornnipa »

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ Certified Public Accountant (CPA) หรือ Auditor คือ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงิน เพื่อหาข้อผิดพลาด และปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และรับรองงบการเงินแก่สถานประกอบการหรือบริษัทต่างๆ โดยได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้มีสิทธิในการรับรองงบการเงินได้ ซึ่งเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นั้น จะต้องประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนหนึ่งในนั้น คือ การทดสอบความรู้ จำนวน 6 วิชา ทดสอบโดยสภาวิชาชีพบัญชี มีขอบเขตการทดสอบรายวิชา ดังนี้

1.วิชาการบัญชี 1 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับ
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้
หนี้สิน
เรื่องอื่นๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

2.วิชาการบัญชี 2 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับ
รายได้
การนำเสนองบการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
เรื่องอื่นๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
การบัญชีต้นทุน

3.วิชาการสอบบัญชี 1 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดทั่วไปและแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี
หลักฐานการสอบบัญชี
วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญในงบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย
การสอบบัญชีของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล

4.วิชาการสอบบัญชี 2 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้
การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน
การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น
การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน
การสอบทานงบการเงิน
ข้อพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณี
แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานให้ความเชื่อมั่นอื่น
แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง

5.วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เฉพาะบรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท)
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

6.วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่
ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร คำสั่งกรมสรรพากร ประกาศกรมสรรพากรและประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

รายละเอียดเนื้อหาและเอกสารที่ต้องศึกษาของแต่ละวิชา ผู้เข้าทดสอบต้องศึกษาจากเอกสารแนบประกาศการรับสมัครสอบในแต่ละครั้ง

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66932

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 5 guests