การบัญชีต้นทุน กับการบัญชีบัญชีบริหารเกี่ยวข้องกันอย่างไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

การบัญชีต้นทุน กับการบัญชีบัญชีบริหารเกี่ยวข้องกันอย่างไร

Post by natthanit.r2538 »

เนื่องจากการบัญชีต้นทุน กับ การบัญชีบริหารนั้นมีความหมายและลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก
เรามักจะพบว่าในบางครั้งมักจะมีการใช้คำทั้งสองแทนกันบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านของแนวคิดทั้งสองก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง

การบัญชีต้นทุน เป็นหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการสะสม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจเรื่องอื่นๆ โดยปกติแล้ว การบัญชีต้นทุนจะทำหน้าที่หลักในการสะสมข้อมูลในด้านต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต เพื่อคำนวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงใช้ประมาณมูลค่าของสินค้า นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการประมาณหรือการพยากรณ์ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการตัดสินใจอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ ทำให้การบัญชีต้นทุนเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

การบัญชีบริหาร เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การรับรู้และประเมินการดำเนินธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อนำมากำหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสม การประมาณการเหตุการณ์ในการดำเนินธุรกิจและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้ว และที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต การกำหนดวิธีการในการจดบันทึก เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคาระห์ ตีความ นำเสนอข้อมูล และการจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อบุคคลที่ต้องการ ทั้งการรายงานภายในที่จะเสนอต่อฝ่ายบริหาร และการรายงานภายนอกที่จะเสนอต่อบุคคลทั่วไป

สรุปได้ว่าในส่วนของการบัญชีต้นทุนมีขอบเขตเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการ ส่วนการบัญชีบริหาร จะเป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลความหมายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกิจการ การวางแผน การควบคุม การประเมิน และการวัดผลการดำเนินงาน

อ้างอิง
การบัญชีต้นทุน รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (หน้า 4-7) : สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 56 guests