สรุปการยื่นแบบภาษีออนไลน์

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

สรุปการยื่นแบบภาษีออนไลน์

Post by natthanit.r2538 »

การเสียภาษีให้กับรัฐบาล เพื่อนำเงินภาษีไปพัฒาประเทศชาติบ้านเมือง คนเราทุกคนจะต้องเสียภาษี ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในทางตรงเราได้เสียภาษีให้กับรัฐบาลในรูปแบบภาษีมูลค่าเพื่อ เมื่อเราได้ทำการซื้อสินค้าต่างๆ เราก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะถูกรวมอยู่ในราคาสินค้านั้นๆ จากนั้นคนที่จะนำภาษีไปเสียก็คือผู้ประกอบการ จึงเรียกว่าเป็นการเสียภาษีทางอ้อม ส่วนการเก็บภาษีทางตรง จะเก็บจากผู้มีเงินได้ ในกรณีของการจ้างงาน หรือค่าบริการต่างๆเมื่อกิจการได้จ่ายเงินได้ให้กับเรา ก็จะทำการหักษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งให้กับรัฐบาล ในส่วนของมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ก็จะถูกนำส่งในรูปแบบของ ภ.ง.ด. 91 ที่บริษัทจะเป็นผู้นำส่งให้ นอกจานี้บริษัทจะจัดทำหนังสือรับรอง 50 ทวิ ให้เรา เพื่อที่จะนำไปยื่นภาษี ภ.ง.ด.90 ในแต่ละปี

แต่ในปัจจุบัน เมื่อมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น การเสียภาษีในรูปแบบต่างๆก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นการยื่นแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี จะไม่ต้องไปเข้าคิวรอที่สรรพากรเป็นเวลานาน และไม่ต้องถือเอกสารไปเป็นจำนวนมาก เอกสารที่สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้มีดังนี้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.90/91 และภ.ง.ด.94
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54 และภ.ง.ด.55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ภ.พ.30 และภ.พ.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40
นอกจากนี้ยังสามารถยื่นแบบ อากรแสตมป์ Disclosure Form กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และงบการเงิน ได้อีกด้วย

ขั้นตอนในการขอยื่นแบบออนไลน์
1. การสมัครใช้บริการ
- ลงทะเบียนที่ www.rd.go.th เลือกหัวข้อ E-FILING
คลิก "ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต" จากนั้นคลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก"
เลือกตัวเลือก "ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91/94" หรือ "ยื่นแบบอื่นๆ"
หากเลือก "ยื่นแบบอื่น ๆ" กรอกแบบ ภ.อ.01 (คำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
- กรอกข้อมูลพร้อมลงทะเบียน พิมพ์แบบ ภ.อ.01 และข้อตกลง
2. เตรียมเอกสารที่จะต้องใช้ในการขอยื่นแบบออนไลน์ ได้แก่
- แบบ ภ.อ.01
- ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ
- สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล ฯลฯ ไม่เกิน 6 เดือน (ตราประทับ ถ้ามี)
- กรณีมอบอำนาจ มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
3. นำเอกสารไปยื่นด้้้วยตนเองได้ที่
- สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ
- กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 27) กรณี มีสถานประกอบการหลายแห่ง
จะต้องยื่นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

ประโยชน์ที่ได้ีับจากการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
1. ประหยัดพลังงาน เวลา และค่าใช้จ่าย
2. มีโปรแกรมช่วยตรวจทานข้อมูลพื้นฐาน
3. ขยายเวลาการยื่นแบบ และการชำระภาษีไปอีก 8 วันจากปกติ
4. สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างรวดเร็ว
5. เปืดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา 06.00 - 22.00 น.)

Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (90.58 KiB) Viewed 291 times

อ้างอิง
กรมสรรพากร
natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

Re: สรุปการยื่นแบบภาษีออนไลน์

Post by natthanit.r2538 »

เพิ่มตัวอย่างไฟล์ที่ใช้ยื่นแบบ
Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 59 guests