Page 1 of 1

สอบถามหน่อยค่ะ ในการบันทึกสินทรัพย์เข้าบริษัทจะต้องใช้หลักฐานอะไรเพิ่มเติม นอกจากใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีคะ

Posted: 17/12/2019 11:34 am
by nnamfon.26
ต้องการบันทึกสินทรัพย์เข้าบริษัท ต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง นอกจากใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ยกตัวอย่าง บริษัทซื้อคอมพิวเตอร์มา 10 เครื่องค่ะ จะอ้างอิงคอมพิวเตอร์แต่ละตัวอย่างไร เมื่อมีการขายคอมพิวเตอร์ออกไป

Re: สอบถามหน่อยค่ะ ในการบันทึกสินทรัพย์เข้าบริษัทจะต้องใช้หลักฐานอะไรเพิ่มเติม นอกจากใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีคะ

Posted: 20/12/2019 1:10 am
by mindphp
หมายเลขตัวเครื่อง (SN)