Page 1 of 1

ความสามารถใหม่ ของจุมล่า Joomla เวอร์ชั่นล่าสุด

Posted: 31/10/2017 12:23 pm
by mindphp
ความสามารถใหม่ ของจุมล่า Joomla เวอร์ชั่นล่าสุด

https://www.youtube.com/watch?v=WNXR80MdCNg
เข้า admin และหน้าเว็บ ด้วย login ครั้งเดียว
ทำเมนูไปยังเนื้อหาง่ายขึ้น มี fields ที่สามารถสร้างได้เอง