Page 1 of 1

เชื่อมต่อระบบปฏิบัติการด้วย import os ใน ภาษา python

Posted: 28/06/2019 6:18 pm
by jirawoot
การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการด้วย import os ใน ภาษา python
module os จะเป็นจุดรวมฟังก์ชันให้เรียกใช้งานที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเพื่อขอใช้บริการผ่านการควบคุมของ Operation System ( OS ) หรือ ระบบปฏิบัติการ จะสามารถใช้ได้ก็ต้อง ทำการ import หรือเรียกใช้มาก่อน มีตัวอย่างดังนี้

Code: Select all

import os
ในคำสั่งไลบรารี่ จะมีหลายอย่างที่ใช้กับภาษา python ผมจะยกตัวอย่างนะครับ
คำสั่ง:

Code: Select all

os.name
ก็จะบอกให้รู้ชื่อระบบปฏิบัตการซึ่งตัวอย่างตามโค้ดด้านล่าง

Code: Select all

import os
print (os.name)
จะได้ผลลัพธ์ดังนี้
Selection_002.png
Selection_002.png (5.19 KiB) Viewed 1115 times
คำสั่ง:

Code: Select all

os.getcwd()
จะเป็นคำสั่งที่ใช้แสดงตำแหน่งปัจจุบัน ดังตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

import os
print (os.getcwd())
จะมีผลลัพธ์ดังนี้
Selection_003.png
Selection_003.png (4 KiB) Viewed 1115 times
คำสั่ง:

Code: Select all

os.system()
ทำการใช้คำสั่ง command line สามารถแสดงได้ดังตังอย่าง

Code: Select all

import os
print ( os.system('ls'))
และจะได้ผลลัพธ์
Selection_004.png
Selection_004.png (5.42 KiB) Viewed 1115 times