Page 1 of 1

Review Mod MDFiles Featured โมดูลนำไฟล์ Featured จาก MDFile มาแสดง

Posted: 05/03/2016 5:17 pm
by M032
Joomla MindPHP Extension Mod MDFiles Featured Review
MDFilesFeatured800.png
MDFilesFeatured800.png (125.97 KiB) Viewed 10853 times
Mod MDFiles Featured เป็น Module Joomla ที่ทำงานร่วมกับ MDFile โดยจะแสดงไฟล์ที่ได้เลือก Featured จาก MDFile มาแสดง บน Joomla โดยที่ admin สามารถกำหนดรูปแบบการใช้งานได้ Mod MDFiles Featured จะเป็น Module ที่ใช้งานร่วมกับ Components MDFile ก่อนที่จะใช้งานตัว Mod MDFiles Featured ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้งComponents MDFile จึงจะสามารถใช้งาน Mod MDFiles Featured ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Components MDFile ได้ที่ แนะนำ MDFile Components สำหรับ Joomla ช่วยในการ Download เอกสารบนเว็บไซต์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

แนะนำ MDFile Components สำหรับ Joomla ช่วยในการ Download ไฟล์ เอกสารบนเว็บไซต์