Page 1 of 1

การเปลี่ยน Logo เป็นของเว็บเราเอง ใน Magento

Posted: 05/06/2015 11:39 am
by mcmakdonal
การเปลี่ยน Logo เป็นของเว็บเราเอง ใน Magento

1. Login เข้าไปในส่วนของหลังร้าน Admin Panel แล้วไปที่ ระบบ > การตั้งค่า
2015-06-05_11-33-28.png
2. คลิกที่ไป ดีไซน์
2015-06-05_11-34-32.png
3. แล้วเปลียน Path รูปภาพตามกรอบสีแดง ( ถ้าทำการเปลียน Template ให้ไปที่ skin\frontend\default\ ชื่อ template \image ) ให้เป็น Path รูปภาพที่เราต้องการ
2015-06-05_11-37-46.png
4. เมื่อเสร็จแล้วกด บันทึกการตั้งค่า
2015-06-05_11-38-52.png
5. แล้วเมื่อไปดูผลลัทธ์ทางด้านหน้าเว็บไซน์ ก็จะเห็นได้ว่า Logo เปลียนไปแล้วว
2015-06-05_11-40-15.png

เสร็จสิ้นวิธีการเปลียน Logo ใน Magento แล้วครับ ....