Page 1 of 1

รู้จัก คำสั่ง ดำเนินการ ใน selenium IDE

Posted: 05/08/2017 5:07 pm
by บัวบุญ จันทะโคตร
วันนี่เราจะมารู้จักกับ คำสั่งที่ใช้ในดำเนินการ ใน selenium เพื่อให้ selenium ทำงานตามที่เราต้องการ กันนะครับ ว่ามีอะไรกันบ้าง

Selenium คำสั่ง - การดำเนินการ

- click (Locator) เป็นคำสั่งให้ คลิ๊ก
- clickAt (Locator, coordString) เป็นคำสั่งคลิ๊กที่ระบุตำแหน่งและพิกัดที่ต้องการจะคลิ๊ก
- close() เป็นคำสั่งที่ใช้ ปิด การทำงาน
- contextMenuAt (Locator, coordString) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปิดปุ่มเมนูที่ที่ระบุ
- DoubleClick (Locator) เป็นคำสั่งให้ คลิกสองครั้งที่ webelement
- Echo (ข้อความที่ต้องการให้แสดง) เป็นคำสั่งที่ต้องการให้แสดงข้อความที่ระบุขึ้นมา
- focus (Locator) เป็นคำสั่งที่ใช้โฟกัสไปยังจุดที่ระบุ
- mouseDown (Locator) เป็นคำสั่งเลียนแบบให้คลิกซ้าย
- mouseDownAt (Locator, coordString) เป็นคำสั่งเลียนแบบให้คลิกซ้ายในตำแหน่งที่ระบุ
- openWindow (URL, windowID) เปิดหน้าต่างป๊อปอัพ หลังจากเปิดหน้าต่างที่ผู้ใช้ต้องเปิดใช้งานได้โดยใช้คำสั่ง selectWindow
-( waittime) เป็นคำสั่งที่ให้รอเวลาชัวครู่
- refresh () เป็นคำสั่ง ให้รีเฟรช เบราว์ที่เรากำลัง test อยู่
- typeKeys (Locator, สิ่งที่ต้องการให้พิมพ์) เป็นคำสั่งเหมือนจำลองเหตุการณ์การกดแป้นพิมพ์โดยสามารถที่ระบุได้ว่าต้องการจะพิมพ์อะไร
- waitForPageToLoad เป็นคำสั่งที่ใช้รอการโหลดหน้าใหม่
- waitForPopUp เป็นคำสั่งที่รอให้หน้าต่างป๊อปอัพที่จะปรากฏและโหลด
- windowMaximize () เป็นคำสั่งที่ใช้ปรับขนาดหน้าต่างให้เต็มจอ