Page 1 of 1

วิธีใช้ คำสั่ง if ในการเช็คเงื่อนใข python

Posted: 20/12/2018 5:20 pm
by ธวัชชัย แสนหาญ
คำสั่ง if
คำสั่ง if เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานและง่ายที่สุด เราใช้คำสั่ง if เพื่อสร้างเงื่อนไข
ให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการเมื่อเงื่อนไขนั้นตรงกับที่เรากำหนด เช่น การตรวจสอบค่าในตัวแปรกับตัวดำเนิน
การประเภทต่างๆ นี่เป็นรูปแบบของการใช้งานคำสั่ง if ในภาษา Python
รูปแบบ คำสั่ง

Code: Select all

   if expression:
      # statements
      
เป็นรูปแบบของการใช้งานคำสั่ง if และ expression เป็นเงื่อนไขที่สร้างจากตัวดำเนินการประเภทต่างๆ
ที่เป็น boolean expression โดยโปรแกรมจะทำงานในบล็อคคำสั่ง if ถ้าหากเงื่อนไขเป็น True ไม่เช่นนั้นโปรแกรม
จะข้ามการทำงานไป ในบล็อคของคำสั่ง if จะประกอบไปด้วยคำสั่งการทำงานของโปรแกรม คำสั่งทั้งหมดในบล็อค
ต้องมีระยะเว้นช่องว่างที่เท่ากัน

Code: Select all

    element3 = self.driver.find_element_by_name("allcats")
    element4 = self.driver.find_element_by_id("allcats0")
    self.driver.execute_script("arguments[%s].click();" % Show_for_categories, element3, element4)

    if Show_for_categories == "1":
      self.driver.find_element_by_css_selector("#category_id > option:nth-child(%s)" % category).click()
      
ในตัวอย่าง นี้ expression คือ Show_for_categories == "1":
เมื่อใดที่ ค่า ของ Show_for_categories เท่ากับ 1 ก็จะเข้าไปทำในส่วนของ statements
โดย statements ในโค้ดก็คือ self.driver.find_element_by_css_selector("#category_id > option:nth-child(%s)" % category).click()
เมื่อเข้าเงื่อนไข if ก็จะให้ทำการคลิกที่ หมวดหมู่ที่เราเลือกหรือรับค่ามา

รูป1คือ Show_for_categories เท่ากับ 0
11.JPG
11.JPG (14.34 KiB) Viewed 607 times
รูป2คือ Show_for_categories เท่ากับ 1
1. คือ ผลของคำสั่ง expression คือ Show_for_categories เท่ากับ 1
2. คือ ผลของคำสั่ง statements ใน if ในที่นี้ ยังไม่ได้ รับค่า พารามิเตอร์
22.JPG
22.JPG (31.96 KiB) Viewed 607 times

Re: วิธีใช้ คำสั่ง if ในการเช็คเงื่อนใข python

Posted: 18/01/2019 11:48 am
by mindphp
อันนนี้แชร์ความรู้ หรือ เป็นคำถามครับ

Re: วิธีใช้ คำสั่ง if ในการเช็คเงื่อนใข python

Posted: 18/01/2019 2:53 pm
by ธวัชชัย แสนหาญ
แชร์ความรู้ ครับ