Page 1 of 1

การใช้คำสั่ง IF และ CASE ใน MySQL

Posted: 07/08/2015 3:11 pm
by M027
IF

Code: Select all

IF([เงื่อนไข], [การทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง], [การทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ])
CASE

Code: Select all

CASE WHEN [เงื่อนไข] THEN [การทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง] ELSE [การทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ] END
สามารถประยุกต์ใช้ได้จากทั้งใน SELECT หรือใน WHERE