สอบถามวิธีการย้ายตำแหน่งปุ่ม input file ใน JavaScript

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

ภาพประจำตัวสมาชิก
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
โพสต์: 291
ลงทะเบียนเมื่อ: 26/06/2017 2:32 pm

สอบถามวิธีการย้ายตำแหน่งปุ่ม input file ใน JavaScript

โพสต์โดย Ik Kat » 21/08/2017 3:36 pm

จากภาพ : ต้องการย้ายปุ่ม input ให้ไปอยู่ตำแหน่งด้านบนค่ะ ในส่วนของปุ่มมีการสร้างไว้ที่ไฟล์ PicEdit.js ค่ะ

21-08-60(01).png
21-08-60(01).png (7.98 KiB) เปิดดู 1500 ครั้ง


ปุ่ม input box อยู่ในบรรที่ 82

โค้ด: เลือกทั้งหมด

 // Create a reference to the file input box
                    $(this.inputelement).after('<input type="file" accept="image/*">');
         this._fileinput = $(this.inputelement).next("input");
                }


ไฟล์ PicEdit.js

โค้ด: เลือกทั้งหมด

/*
 *  Project: PicEdit
 *  Description: Creates an image upload box with tools to edit the image on the front-end before uploading it to the server
 *  Author: Andy V.
 *  License: MIT
 */

// the semi-colon before function invocation is a safety net against concatenated
// scripts and/or other plugins which may not be closed properly.
;(function ( $, window, document, undefined ) {
    "use strict";
    // undefined is used here as the undefined global variable in ECMAScript 3 is
    // mutable (ie. it can be changed by someone else). undefined isn't really being
    // passed in so we can ensure the value of it is truly undefined. In ES5, undefined
    // can no longer be modified.

    // window is passed through as local variable rather than global
    // as this (slightly) quickens the resolution process and can be more efficiently
    // minified (especially when both are regularly referenced in your plugin).

    // Create the default params object
    var pluginName = 'picEdit',
        defaults = {   
         imageUpdated: function(img){},   // Image updated callback function
         formSubmitted: function(res){},   // After form was submitted callback function
         fileNameChanged: function(filename){},   // After content is loaded into the canvas from either URL or file
         fileLoaded: function(file){},   // After a file is loaded into the canvas         
         redirectUrl: false,            // Page url for redirect on form submit
         maxWidth: 'auto',               // Max width parameter
         maxHeight: 'auto',            // Max height parameter
         aspectRatio: true,            // Preserve aspect ratio
         defaultImage: false,                   // Default image to be used with the plugin
         defaultMessageTimeout: 3000         // Default timeout to autohide messages (in milliseconds)
        };

    // The actual plugin constructor
    function Plugin( element, options ) {
        this.inputelement = element;
        this.element = element;

        // jQuery has an extend method which merges the contents of two or
        // more objects, storing the result in the first object. The first object
        // is generally empty as we don't want to alter the default options for
        // future instances of the plugin
        this.options = $.extend( {}, defaults, options) ;

        this._defaults = defaults;
        this._name = pluginName;
        // Reference to the loaded image
        this._image = false;
        // Reference to the filename of the loaded image
        this._filename = "";
        // Interface variables (data synced from the user interface)
        this._variables = {};

        /* Prepare the template */
        /*unhide_in_prod*/
        /*this._template();*/
        /*unhide_in_prod*/

        /*hide_in_prod*/
        this.init();
        /*hide_in_prod*/
    }

   Plugin.prototype = {
      init: function () {
            // Place initialization logic here
            // You already have access to the DOM element and
            // the options via the instance, e.g. this.element
            // and this.settings
            
            // Save instance of this for inline functions
            var _this = this;
                // Get type of element to be used (type="file" and type="picedit" are supported)
                var type = $(this.inputelement).prop("type");
                if(type == "file")
                    this._fileinput = $(this.inputelement);
                else {
                    // Create a reference to the file input box
//                    $(this.inputelement).after('<input type="file" style="display:none" accept="image/*">');
                    $(this.inputelement).after('<input type="file" accept="image/*">');
         this._fileinput = $(this.inputelement).next("input");
                }
                // Show regular file upload on old browsers
                if(!this.check_browser_capabilities()) {
                    if(type != "file") {
                        $(this.inputelement).prop("type", "file");
                        $(this._fileinput).remove();
                    }
                    $(this.inputelement).show();
                    $(this.element).remove();
                    return;
                }
            // Get reference to the main canvas element
            this._canvas = $(this.element).find(".picedit_canvas > canvas")[0];
            // Create and set the 2d context for the canvas
            this._ctx = this._canvas.getContext("2d");
            // Reference to video elemment holder element
            this._videobox = $(this.element).find(".picedit_video");
            // Reference to the painter element
            this._painter = $(this.element).find(".picedit_painter");
            this._painter_canvas = this._painter.children("canvas")[0];
            this._painter_ctx = this._painter_canvas.getContext("2d");
            this._painter_painting = false;
            // Save the reference to the messaging box
             this._messagebox = $(this.element).find(".picedit_message");
             this._messagetimeout = false;
            // Reference to the main/top nav buttons holder
            this._mainbuttons = $(this.element).find(".picedit_action_btns");
            // Size of the viewport to display image (a resized image will be displayed)
             this._viewport = {
               "width": 0,
               "height": 0
             };
             // All variables responsible for cropping functionality
             this._cropping = {
                is_dragging: false,
                is_resizing: false,
                left: 0,
                top: 0,
                width: 0,
                height: 0,
                cropbox: $(this.element).find(".picedit_drag_resize"),
                cropframe: $(this.element).find(".picedit_drag_resize_box")
             };
             function build_img_from_file(files) {
               if(!files && !files.length) return;
               var file = files[0];
               if(!_this._filename) {
                  _this._filename = file.name;
               }
               var reader = new FileReader();
               reader.onload = function(e) {
                  _this._create_image_with_datasrc(e.target.result, false, file);
                  _this.options.fileLoaded(file);
                  if (file.name != _this._filename) {
                     _this._filename = file.name;
                     _this.options.fileNameChanged(file.name);
                  }
               };
               reader.readAsDataURL(file);
             }
            // Bind file drag-n-drop behavior
            $(this.element).find(".picedit_canvas_box").on("drop", function(event) {
               event.preventDefault();
               $(this).removeClass('dragging');
               var files = (event.dataTransfer || event.originalEvent.dataTransfer).files;
               build_img_from_file(files);
            }).on("dragover", function(event) {
               event.preventDefault();
               $(this).addClass('dragging');
            }).on("dragleave", function(event) {
               event.preventDefault();
               $(this).removeClass('dragging');
            });
            // Bind onchange event to the fileinput to pre-process the image selected
            $(this._fileinput).on("change", function() {
               build_img_from_file(this.files);
            });
            // If Firefox (doesn't support clipboard object), create DIV to catch pasted image
            if (!window.Clipboard) { // Firefox
               var pasteCatcher = $(document.createElement("div"));
               pasteCatcher.prop("contenteditable","true").css({
                  "position" : "absolute",
                  "left" : -999,
                  "width" : 0,
                  "height" : 0,
                  "overflow" : "hidden",
                  "outline" : 0,
                  "opacity" : 0
               });
               $(document.body).prepend(pasteCatcher);
            }
            // Bind onpaste event to capture images from the the clipboard
            $(document).on("paste", function(event) {
               var items = (event.clipboardData  || event.originalEvent.clipboardData).items;
               var blob;
               if(!items) {
                  pasteCatcher.get(0).focus();
                        pasteCatcher.on('DOMSubtreeModified', function(){
                            var child = pasteCatcher.children().last().get(0);
                     pasteCatcher.html("");
                     if (child) {
                        if (child.tagName === "IMG" && child.src.substr(0, 5) == 'data:') {
                           _this._create_image_with_datasrc(child.src);
                        }
                                else if (child.tagName === "IMG" && child.src.substr(0, 4) == 'http') {
                           _this._create_image_with_datasrc(child.src, false, false, true);
                        }
                     }
                        });
               }
               else {
                  for (var i = 0; i < items.length; i++) {
                    if (items[i].type.indexOf("image") === 0) {
                     blob = items[i].getAsFile();
                    }
                  }
                  if(blob) {
                    var reader = new FileReader();
                    reader.onload = function(e) { _this._create_image_with_datasrc(e.target.result); };
                    reader.readAsDataURL(blob);
                  }
               }
            });
            // Define formdata element
            this._theformdata = false;
            this._theform = $(this.inputelement).parents("form");
                // Bind form submit event
            if(this._theform.length) {
               this._theform.on("submit", function(){ return _this._formsubmit(); });
            }
            // Call helper functions
            this._bindControlButtons();
            this._bindInputVariables();
            this._bindSelectionDrag();
            // Set Default interface variable values
            this._variables.pen_color = "black";
            this._variables.pen_size = false;
            this._variables.prev_pos = false;
                // Load default image if one is set
                if(this.options.defaultImage) _this.set_default_image(this.options.defaultImage);
      },
        // Check Browser Capabilities (determine if the picedit should run, or leave the default file-input field)
        check_browser_capabilities: function () {
            if(!!window.CanvasRenderingContext2D == false) return false; //check canvas support
            if(!window.FileReader) return false; //check file reader support
            return true;    //otherwise return true
        },
        // Set the default Image
        set_default_image: function (path) {
            this._create_image_with_datasrc(path, false, false, true);
            var m = path.match(/.*\/(.+?)[\?#]/);
            if (m && m.length > 1) {
                this._filename = m[1];
            } else {
                this._filename = path;
            }
            this.options.fileNameChanged(this._filename);
        },
      // Remove all notification copy and hide message box
      hide_messagebox: function () {
         var msgbox = this._messagebox;
         msgbox.removeClass("active no_close_button");
         setTimeout(function() {msgbox.children("div").html("")}, 200);
      },
      // Open a loading spinner message box or working... message box
      set_loading: function (message) {
         if(message && message == 1) {
            return this.set_messagebox("Working...", false, false);
         }
         else return this.set_messagebox("Please Wait...", false, false);
      },
      // Open message box alert with defined text autohide after number of milliseconds, display loading spinner
      set_messagebox: function (text, autohide, closebutton) {
         autohide = typeof autohide !== 'undefined' ? autohide : this.options.defaultMessageTimeout;
         closebutton = typeof closebutton !== 'undefined' ? closebutton : true;
         this._messagebox.addClass("active");
         if(closebutton) {
            this._messagebox.removeClass("no_close_button");
         } else {
            this._messagebox.addClass("no_close_button");
         }
         if(autohide) {
            clearTimeout(this._messagetimeout);
            var _this = this;
            this._messagetimeout = setTimeout(function(){ _this.hide_messagebox(); }, autohide);
         }
         return this._messagebox.children("div").html(text);
      },
      // Toggle button and update variables
      toggle_button: function (elem) {
         if($(elem).hasClass("active")) {
            var value = false;
            $(elem).removeClass("active");
         }
         else {
            var value = true;
            $(elem).siblings().removeClass("active");
            $(elem).addClass("active");
         }
         var variable = $(elem).data("variable");
         if(variable) {
            var optional_value = $(elem).data("value");
            if(!optional_value) optional_value = $(elem).val();
            if(optional_value && value) value = optional_value;
            this._setVariable(variable, value);
         }
         if(this._variables.pen_color && this._variables.pen_size) this.pen_tool_open();
         else this.pen_tool_close();
      },
      // Perform image load when user clicks on image button
      load_image: function () {
         this._fileinput.click();
      },
      // Open pen tool and start drawing
      pen_tool_open: function () {
         if(!this._image) return this._hideAllNav(1);
         this.pen_tool_params_set();
         this._painter.addClass("active");
         this._hideAllNav();
      },
      // Set pen tool parameters
      pen_tool_params_set: function () {
         this._painter_canvas.width = 0;
         this._painter_canvas.width = this._canvas.width;
         this._painter_canvas.height = this._canvas.height;
         this._painter_ctx.lineJoin = "round";
         this._painter_ctx.lineCap = "round";
         this._painter_ctx.strokeStyle = this._variables.pen_color;
            this._painter_ctx.lineWidth = this._variables.pen_size;
      },
      // Close pen tool
      pen_tool_close: function () {
         this._painter.removeClass("active");
      },
      // Rotate the image 90 degrees counter-clockwise
      rotate_ccw: function () {
         if(!this._image) return this._hideAllNav(1);
         var _this = this;
         //run task and show loading spinner, the task can take some time to run
         this.set_loading(1).delay(200).promise().done(function() {
            _this._doRotation(-90);
            _this._resizeViewport();
            //hide loading spinner
            _this.hide_messagebox();
         });
         //hide all opened navigation
         this._hideAllNav();
      },
      // Rotate the image 90 degrees clockwise
      rotate_cw: function () {
         if(!this._image) return this._hideAllNav(1);
         var _this = this;
         //run task and show loading spinner, the task can take some time to run
         this.set_loading(1).delay(200).promise().done(function() {
            _this._doRotation(90);
            _this._resizeViewport();
            //hide loading spinner
            _this.hide_messagebox();
         });
         //hide all opened navigation
         this._hideAllNav();
      },
      // Resize the image
      resize_image: function () {
         if(!this._image) return this._hideAllNav(1);
         var _this = this;
         this.set_loading(1).delay(200).promise().done(function() {
            //perform resize begin
            var canvas = document.createElement('canvas');
            var ctx = canvas.getContext("2d");
            canvas.width = _this._variables.resize_width;
            canvas.height = _this._variables.resize_height;
            ctx.drawImage(_this._image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
            _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function() {
               _this.hide_messagebox();
            });
         });
         this._hideAllNav();
      },
      
      // Crop the image
      crop_image: function() {
         var crop = this._calculateCropWindow();
         var _this = this;
         this.set_loading(1).delay(200).promise().done(function() {
            var canvas = document.createElement('canvas');
            var ctx = canvas.getContext("2d");
            canvas.width = crop.width;
            canvas.height = crop.height;
            ctx.drawImage(_this._image, crop.left, crop.top, crop.width, crop.height, 0, 0, crop.width, crop.height);
            _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function() {
               _this.hide_messagebox();
            });
         });
         this.crop_close();
      },
      crop_open: function () {
         if(!this._image) return this._hideAllNav(1);
         this._cropping.cropbox.addClass("active");
         this._hideAllNav();
      },
      crop_close: function () {
         this._cropping.cropbox.removeClass("active");
      },
      // Create and update image from datasrc
      _create_image_with_datasrc: function(datasrc, callback, file, dataurl) {
         var _this = this;
         var img = document.createElement("img");
            if(dataurl) img.setAttribute('crossOrigin', 'anonymous');
         if(file) img.file = file;
         img.src = datasrc;
         img.onload = function() {
            if(dataurl) {
                    var canvas = document.createElement('canvas');
                    var ctx = canvas.getContext('2d');
                    canvas.width = img.width;
                    canvas.height = img.height;
                    ctx.drawImage(img, 0, 0);
                    img.src = canvas.toDataURL('image/png');
                }
                _this._image = img;
            _this._resizeViewport();
            _this._paintCanvas();
            _this.options.imageUpdated(_this._image);
            _this._mainbuttons.removeClass("active");
            if(callback && typeof(callback) == "function") callback();
            img.onload=null;
         };
      },
      // Functions to controll cropping functionality (drag & resize cropping box)
      _bindSelectionDrag: function() {
         var _this = this;
         var eventbox = this._cropping.cropframe;
         var painter = this._painter;
         var resizer = this._cropping.cropbox.find(".picedit_drag_resize_box_corner_wrap");
         $(window).on("mousedown touchstart", function(e) {
            var evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
            _this._cropping.x = evtpos.clientX;
               _this._cropping.y = evtpos.clientY;
            _this._cropping.w = eventbox[0].clientWidth;
               _this._cropping.h = eventbox[0].clientHeight;
            eventbox.on("mousemove touchmove", function(event) {
               event.stopPropagation();
                 event.preventDefault();
               _this._cropping.is_dragging = true;
               if(!_this._cropping.is_resizing) _this._selection_drag_movement(event);
            });
            resizer.on("mousemove touchmove", function(event) {
               event.stopPropagation();
                 event.preventDefault();
               _this._cropping.is_resizing = true;
               _this._selection_resize_movement(event);
            });
            painter.on("mousemove touchmove", function(event) {
               event.stopPropagation();
                 event.preventDefault();
               _this._painter_painting = true;
               _this._painter_movement(event);
            });
         }).on("mouseup touchend", function() {
            if (_this._painter_painting) {
               _this._painter_merge_drawing();
            }
            _this._cropping.is_dragging = false;
            _this._cropping.is_resizing = false;
            _this._painter_painting = false;
            _this._variables.prev_pos = false;
            eventbox.off("mousemove touchmove");
            resizer.off("mousemove touchmove");
            painter.off("mousemove touchmove");
         });
      },
      _selection_resize_movement: function(e) {
         var cropframe = this._cropping.cropframe[0];
         var evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
         cropframe.style.width = (this._cropping.w + evtpos.clientX - this._cropping.x) + 'px';
            cropframe.style.height = (this._cropping.h + evtpos.clientY - this._cropping.y) + 'px';
      },
      _selection_drag_movement: function(e) {
         var cropframe = this._cropping.cropframe[0];
         var evtpos = (e.pageX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
         this._cropping.cropframe.offset({
            top: evtpos.pageY - parseInt(cropframe.clientHeight / 2, 10),
            left: evtpos.pageX - parseInt(cropframe.clientWidth / 2, 10)
         });
      },
      _painter_movement: function(e) {
         var pos = {};
         var target = e.target || e.srcElement,
         rect = target.getBoundingClientRect(),
         evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
         pos.x = evtpos.clientX - rect.left;
         pos.y = evtpos.clientY - rect.top;
         if(!this._variables.prev_pos) {
            return this._variables.prev_pos = pos;
         }
         this._painter_ctx.beginPath();
          this._painter_ctx.moveTo(this._variables.prev_pos.x, this._variables.prev_pos.y);
          this._painter_ctx.lineTo(pos.x, pos.y);
          this._painter_ctx.stroke();
         this._variables.prev_pos = pos;
      },
      _painter_merge_drawing: function() {
         var canvas = document.createElement('canvas');
         var ctx = canvas.getContext("2d");
         var _this = this;
         canvas.width = this._image.width;
         canvas.height = this._image.height;
         ctx.drawImage(this._image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
         ctx.drawImage(this._painter_canvas, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
         if(canvas.width > 1280 && canvas.height > 800) {
            this.set_loading().delay(200).promise().done(function() {
               _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function() {
                  _this.pen_tool_params_set();
                  _this.hide_messagebox();
               });
            });
         }
         else {
            this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function() {
               _this.pen_tool_params_set();
            });
         }
      },
      // Hide all opened navigation and active buttons (clear plugin's box elements)
      _hideAllNav: function (message) {
         if(message && message == 1) {
            this.set_messagebox("Open an image or use your camera to make a photo!");
         }
         $(this.element).find(".picedit_nav_box").removeClass("active").find(".picedit_element").removeClass("active");
      },
      // Paint image on canvas
      _paintCanvas: function () {
         this._canvas.width = this._viewport.width;
          this._canvas.height = this._viewport.height;
         this._ctx.drawImage(this._image, 0, 0, this._viewport.width, this._viewport.height);
         $(this.element).find(".picedit_canvas").css("display", "block");
      },
      // Helper function to translate crop window size to the actual crop size
      _calculateCropWindow: function (){
         var view = this._viewport;      //viewport sizes
         var cropframe = this._cropping.cropframe[0];
         var real = {                  //image real sizes
            "width": this._image.width,
            "height": this._image.height
         };
         var crop = {                  //crop area sizes and position
            "width": cropframe.clientWidth,
            "height": cropframe.clientHeight,
            "top": (cropframe.offsetTop > 0) ? cropframe.offsetTop : 0.1,
            "left": (cropframe.offsetLeft > 0) ? cropframe.offsetLeft : 0.1
         };
         if((crop.width + crop.left) > view.width) crop.width = view.width - crop.left;
         if((crop.height + crop.top) > view.height) crop.height = view.height - crop.top;
         //calculate width and height for the full image size
         var width_percent = crop.width / view.width;
         var height_percent = crop.height / view.height;
         var area = {
            "width": parseInt(real.width * width_percent, 10),
            "height": parseInt(real.height * height_percent, 10)
         };
         //calculate actual top and left crop position
         var top_percent = crop.top / view.height;
         var left_percent = crop.left / view.width;
         area.top = parseInt(real.height * top_percent, 10);
         area.left = parseInt(real.width * left_percent, 10);
         return area;
      },
      // Helper function to perform canvas rotation
      _doRotation: function (degrees){
         var rads=degrees*Math.PI/180;
         //if rotation is 90 or 180 degrees try to adjust proportions
         var newWidth, newHeight;
         var c = Math.cos(rads);
         var s = Math.sin(rads);
         if (s < 0) { s = -s; }
         if (c < 0) { c = -c; }
         newWidth = this._image.height * s + this._image.width * c;
         newHeight = this._image.height * c + this._image.width * s;
         //create temporary canvas and context
         var canvas = document.createElement('canvas');
         var ctx = canvas.getContext("2d");
         canvas.width = parseInt(newWidth, 10);
         canvas.height = parseInt(newHeight, 10);
         // calculate the centerpoint of the canvas
         var cx=canvas.width/2;
         var cy=canvas.height/2;
         // draw the rect in the center of the newly sized canvas
         ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
         ctx.translate(cx, cy);
         ctx.rotate(rads);
         ctx.drawImage(this._image, -this._image.width / 2, -this._image.height / 2);
         this._image.src = canvas.toDataURL("image/png");
         this._paintCanvas();
         this.options.imageUpdated(this._image);
      },
      // Resize the viewport (should be done on every image change)
      _resizeViewport: function () {
         //get image reference
         var img = this._image;
         //set correct viewport width
         var viewport = {
            "width": img.width,
            "height": img.height
         };
         if(this.options.maxWidth != 'auto' && img.width > this.options.maxWidth) viewport.width = this.options.maxWidth;
         if(this.options.maxHeight != 'auto' && img.height > this.options.maxHeight) viewport.height = this.options.maxHeight;
         //calculate appropriate viewport size and resize the canvas
         if(this.options.aspectRatio) {
            var resizeWidth = img.width;
             var resizeHeight = img.height;
            var aspect = resizeWidth / resizeHeight;
            if (resizeWidth > viewport.width) {
              viewport.width = parseInt(viewport.width, 10);
              viewport.height = parseInt(viewport.width / aspect, 10);
            }
            if (resizeHeight > viewport.height) {
              aspect = resizeWidth / resizeHeight;
              viewport.height = parseInt(viewport.height, 10);
              viewport.width = parseInt(viewport.height * aspect, 10);
            }
         }
         //set the viewport size (resize the canvas)
         $(this.element).css({
            "width": viewport.width,
            "height": viewport.height
         });
         //set the global viewport
         this._viewport = viewport;
         //update interface data (original image width and height)
         this._setVariable("resize_width", img.width);
         this._setVariable("resize_height", img.height);
      },
      // Bind click and action callbacks to all buttons with class: ".picedit_control"
      _bindControlButtons: function() {
         var _this = this;
         $(this.element).find(".picedit_control").bind( "click", function() {
            // check to see if the element has a data-action attached to it
            var action = $(this).data("action");
            if(action) {
               _this[action](this);
            }
            // handle click actions on top nav buttons
            else if($(this).hasClass("picedit_action")) {
               $(this).parent(".picedit_element").toggleClass("active").siblings(".picedit_element").removeClass("active");
               if($(this).parent(".picedit_element").hasClass("active"))
                  $(this).closest(".picedit_nav_box").addClass("active");
               else
                  $(this).closest(".picedit_nav_box").removeClass("active");
            }
         });
      },
      // Bind input elements to the application variables
      _bindInputVariables: function() {
         var _this = this;
         $(this.element).find(".picedit_input").bind( "change keypress paste input", function() {
            // check to see if the element has a data-action attached to it
            var variable = $(this).data("variable");
            if(variable) {
               var value = $(this).val();
               _this._variables[variable] = value;
            }
            if((variable == "resize_width" || variable == "resize_height") && _this._variables.resize_proportions) {
               var aspect = _this._image.width / _this._image.height;
               if(variable == "resize_width") _this._setVariable("resize_height", parseInt(value / aspect, 10));
               else _this._setVariable("resize_width", parseInt(value * aspect, 10));
            }
         });
      },
      // Set an interface variable and update the corresponding dom element (M-V binding)
      _setVariable: function(variable, value) {
         this._variables[variable] = value;
         $(this.element).find('[data-variable="' + variable + '"]').val(value);
      },
      // form submitted
      _formsubmit: function() {
         if(!window.FormData) this.set_messagebox("Sorry, the FormData API is not supported!");
         else {
            var _this = this;
            this.set_loading().delay(200).promise().done(function() {
               _this._theformdata = new FormData(_this._theform[0]);
               if(_this._image) {
                  var inputname = $(_this.inputelement).prop("name") || "file";
                  var inputblob = _this._dataURItoBlob(_this._image.src);
                  if(!_this._filename) _this._filename = inputblob.type.replace("/", ".");
                  else _this._filename = _this._filename.match(/^[^\.]*/) + "." + inputblob.type.match(/[^\/]*$/);
                  _this._theformdata.append(inputname, inputblob, _this._filename);
               }
               //send request
               var request = new XMLHttpRequest();
                    request.onprogress = function(e) {
                        if(e.lengthComputable) var total = e.total;
                        else var total = Math.ceil(inputblob.size * 1.3);
                        var progress = Math.ceil(((e.loaded)/total)*100);
                        if (progress > 100) progress = 100;
                        _this.set_messagebox("Please Wait... Uploading... " + progress + "% Uploaded.", false, false);
                    };
               request.open(_this._theform.prop("method"), _this._theform.prop("action"), true);
               request.onload = function(e) {
                  if(this.status != 200) {
                            _this.set_messagebox("Server did not accept data!");
                        }
                        else {
                            if(_this.options.redirectUrl === true) window.location.reload();
                      else if(_this.options.redirectUrl) window.location = _this.options.redirectUrl;
                      else _this.set_messagebox("Data successfully submitted!");
                        }
                  _this.options.formSubmitted(this);
               };
               request.send(_this._theformdata);
            });
         }
         return false;
      },
      _dataURItoBlob: function(dataURI) {
         if(!dataURI) return null;
         else var mime = dataURI.match(/^data\:(.+?)\;/);
         var byteString = atob(dataURI.split(',')[1]);
         var ab = new ArrayBuffer(byteString.length);
         var ia = new Uint8Array(ab);
         for (var i = 0; i < byteString.length; i++) {
            ia[i] = byteString.charCodeAt(i);
         }
         return new Blob([ab], {type: mime[1]});
      },
      // Prepare the template here
      _template: function() {
         var template = 'compiled_template_markup';
         var _this = this;
         $(this.inputelement).hide().after(template).each(function() {
            _this.element = $(_this.inputelement).next(".picedit_box");
            _this.init();
         });
      }
   };

    // You don't need to change something below:
    // A really lightweight plugin wrapper around the constructor,
    // preventing against multiple instantiations and allowing any
    // public function (ie. a function whose name doesn't start
    // with an underscore) to be called via the jQuery plugin,
    // e.g. $(element).defaultPluginName('functionName', arg1, arg2)
    $.fn[pluginName] = function ( options ) {
        var args = arguments;

        // Is the first parameter an object (options), or was omitted,
        // instantiate a new instance of the plugin.
        if (options === undefined || typeof options === 'object') {
            return this.each(function () {

                // Only allow the plugin to be instantiated once,
                // so we check that the element has no plugin instantiation yet
                if (!$.data(this, 'plugin_' + pluginName)) {

                    // if it has no instance, create a new one,
                    // pass options to our plugin constructor,
                    // and store the plugin instance
                    // in the elements jQuery data object.
                    $.data(this, 'plugin_' + pluginName, new Plugin( this, options ));
                }
            });

        // If the first parameter is a string and it doesn't start
        // with an underscore or "contains" the `init`-function,
        // treat this as a call to a public method.
        } else if (typeof options === 'string' && options[0] !== '_' && options !== 'init') {

            // Cache the method call
            // to make it possible
            // to return a value
            var returns;

            this.each(function () {
                var instance = $.data(this, 'plugin_' + pluginName);

                // Tests that there's already a plugin-instance
                // and checks that the requested public method exists
                if (instance instanceof Plugin && typeof instance[options] === 'function') {

                    // Call the method of our plugin instance,
                    // and pass it the supplied arguments.
                    returns = instance[options].apply( instance, Array.prototype.slice.call( args, 1 ) );
                }

                // Allow instances to be destroyed via the 'destroy' method
                if (options === 'destroy') {
                  $.data(this, 'plugin_' + pluginName, null);
                }
            });

            // If the earlier cached method
            // gives a value back return the value,
            // otherwise return this to preserve chainability.
            return returns !== undefined ? returns : this;
        }
    };

}(jQuery, window, document));


ไฟล์ index.php

โค้ด: เลือกทั้งหมด

            <!-- Title -->
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12">
                    <h3>Preview Image</h3>
                    <br>
                    <form method="post" id="signature_form" action="index.php">
                       
                        <!-- begin_picedit_box -->
                        <table>
                            <tr>
                                <td width="75%"> </td>
                                <td align="right">
                                    <button class="btn-tool" onclick="init();" title="เลือกพื้นที่">
                                        <img src="img_icon/selection_icon.png"></button>
                                    <button class="btn-tool" href="#" title="ตัดรูปภาพ" >
                                        <img src="img_icon/crop_icon.png"></button>
                                    <button class="btn-tool" href="#" title="กรอบสี่เหลี่ยม">
                                        <img src="img_icon/square_icon.png"></button>
                                    <button class="btn-tool" href="#" title="กรอบวงกลม">
                                        <img src="img_icon/circle_icon.png"></button>
                                    <button class="btn-tool" href="#" title="เพิ่มข้อความ">
                                        <img src="img_icon/text_icon.png"></button>
                                    <button class="btn-tool" href="#" title="ยางลบ">
                                        <img src="img_icon/erase_icon.png"></button>
                                    <button class="btn-tool" href="#" title="ย้อนกลับ">
                                        <img src="img_icon/undo_icon.png"></button>
                                    <button class="btn-tool" href="#" title="ถัดไป">
                                        <img src="img_icon/reload_icon.png"></button></td>
                            </tr>
                        </table>
<!--                        <canvas id="cc"></canvas>-->

                            <!-- Placeholder for messaging -->
                        <div class="picedit_box">
                            <div class="picedit_message">
                                <span class="picedit_control ico-picedit-close" data-action="hide_messagebox"></span>
                                <div></div>
                            </div>
                            <!-- Picedit navigation -->
                            <div class="picedit_nav_box picedit_gray_gradient">
                                <div class="picedit_pos_elements"></div>
                                <div class="picedit_nav_elements">
                                    <!-- Picedit button element begin -->
                                    <div class="picedit_element">
                                        <span class="picedit_control picedit_action ico-picedit-pencil" title="Pen Tool"></span>
                                        <div class="picedit_control_menu">
                                            <div class="picedit_control_menu_container picedit_tooltip picedit_elm_3">
                                                <label class="picedit_colors">
                                                    <span title="Black" class="picedit_control picedit_action picedit_black active" data-action="toggle_button" data-variable="pen_color" data-value="black"></span>
                                                    <span title="Red" class="picedit_control picedit_action picedit_red" data-action="toggle_button" data-variable="pen_color" data-value="red"></span>
                                                    <span title="Green" class="picedit_control picedit_action picedit_green" data-action="toggle_button" data-variable="pen_color" data-value="green"></span>
                                                </label>
                                                <label>
                                                    <span class="picedit_separator"></span>
                                                </label>
                                                <label class="picedit_sizes">
                                                    <span title="Large" class="picedit_control picedit_action picedit_large" data-action="toggle_button" data-variable="pen_size" data-value="16"></span>
                                                    <span title="Medium" class="picedit_control picedit_action picedit_medium" data-action="toggle_button" data-variable="pen_size" data-value="8"></span>
                                                    <span title="Small" class="picedit_control picedit_action picedit_small" data-action="toggle_button" data-variable="pen_size" data-value="3"></span>
                                                </label>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <!-- Picedit button element end -->
                                    <!-- Picedit button element begin -->
                                    <div class="picedit_element">
                                        <span class="picedit_control picedit_action ico-picedit-insertpicture" title="Crop" data-action="crop_open"></span>
                                    </div>
                                    <!-- Picedit button element end -->
                                    <!-- Picedit button element begin -->
                                    <div class="picedit_element">
                                        <span class="picedit_control picedit_action ico-picedit-redo" title="Rotate"></span>
                                        <div class="picedit_control_menu">
                                            <div class="picedit_control_menu_container picedit_tooltip picedit_elm_1">
                                                <label>
                                                    <span>90° CW</span>
                                                    <span class="picedit_control picedit_action ico-picedit-redo" data-action="rotate_cw"></span>
                                                </label>
                                                <label>
                                                    <span>90° CCW</span>
                                                    <span class="picedit_control picedit_action ico-picedit-undo" data-action="rotate_ccw"></span>
                                                </label>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <!-- Picedit button element end -->
                                    <!-- Picedit button element begin -->
                                    <div class="picedit_element">
                                        <span class="picedit_control picedit_action ico-picedit-arrow-maximise" title="Resize"></span>
                                        <div class="picedit_control_menu">
                                            <div class="picedit_control_menu_container picedit_tooltip picedit_elm_2">
                                                <label>
                                                    <span class="picedit_control picedit_action ico-picedit-checkmark" data-action="resize_image"></span>
                                                    <span class="picedit_control picedit_action ico-picedit-close" data-action=""></span>
                                                </label>
                                                <label>
                                                    <span>Width (px)</span>
                                                    <input type="text" class="picedit_input" data-variable="resize_width" value="0">
                                                </label>
                                                <label class="picedit_nomargin">
                                                    <span class="picedit_control ico-picedit-link" data-action="toggle_button" data-variable="resize_proportions"></span>
                                                </label>
                                                <label>
                                                    <span>Height (px)</span>
                                                    <input type="text" class="picedit_input" data-variable="resize_height" value="0">
                                                </label>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <!-- Picedit button element end -->
                                </div>
                            </div>
                            <!-- Picedit canvas element -->
                            <div class="picedit_canvas_box">
                                <div class="picedit_action_btns active">
                                    <div class="picedit_control ico-picedit-picture" data-action="load_image"></div>
                                </div>
                                <div class="picedit_painter">
                                    <canvas></canvas>
                                </div>
                                <div class="picedit_canvas">
                                    <canvas></canvas>
                                </div>
                            </div>
                            <!-- Picedit draggable and resizeable div to outline cropping boundaries -->
                            <div class="picedit_drag_resize">
                                <div class="picedit_drag_resize_canvas"></div>
                                <div class="picedit_drag_resize_box">
                                    <div class="picedit_drag_resize_box_corner_wrap">
                                        <div class="picedit_drag_resize_box_corner"></div>
                                    </div>
                                    <div class="picedit_drag_resize_box_elements">
                                        <span class="picedit_control picedit_action ico-picedit-checkmark" data-action="crop_image"></span>
                                        <span class="picedit_control picedit_action ico-picedit-close" data-action="crop_close"></span>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <!-- end_picedit_box -->

                        <!--                         <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="getDataID('cc')"> Save </button>  -->
                        <!-- <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="getDataID('thebox')"> Save </button>  -->

                        <input type="hidden" name="paths" id="paths"/>
<!--                        <input class="btn btn-primary" onclick="getDataID('cc')" type="submit" name="upload" id="save" value="Save & Upload"/>-->
                        <input class="btn btn-primary" onclick="getDataID('thebox')" type="submit" name="upload" id="save" value="Save & Upload"/>
                        <a class="btn btn-primary" id="clear" href="#">Clear</a>
                        <a class="btn btn-primary" id="reset" href="./">Reset</a>
                    </form>
                </div>
            </div>
            <!-- /.row -->


โค้ด: เลือกทั้งหมด

        <script type="text/javascript">
            $(function() {
                $('.picedit_box').picEdit({
                    imageUpdated: function(img){
                    },
                    formSubmitted: function(){
                    },
                    redirectUrl: false,
                    defaultImage: false
      });
   });
        </script>

ภาพประจำตัวสมาชิก
kamuelxx
PHP Newbie
PHP Newbie
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 25/08/2017 10:03 am

Re: สอบถามวิธีการย้ายตำแหน่งปุ่ม input file ใน JavaScript

โพสต์โดย kamuelxx » 25/08/2017 10:22 am

ผมกำลังมองหาวิธีนี้อยู่เลยครับผม ขอบคุณครับ


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน