Page 1 of 1

Joomla Platform 12.1 released มาหลายเดือนแล้ว

Posted: 17/08/2012 10:50 pm
by mindphp
สิ่งที่เพิ่มหลักคือ
คลาสประยุกต์สำหรับพื้นฐานของ MVC จะทำให้ 3rd เขียน MVC ได้ง่ายขึ้น
Database iterator
PostgreSQL driver ขอมานาน ออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ไม่ต้องเขียนเองสำหรับใครใช้ Pgsql
New Crypt package
File patcher