สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

แชร์ ความรู้สำหรับพัฒนา plugin ของ Wordpress

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 19330
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

Post by thatsawan » 25/10/2016 12:02 pm

Custom Taxonomy เปรียบเสมือน Categories เป็นการจัดหมวดหมู่เนื้อหาต่างๆ ซึ่งเราสามารถที่จะ สร้าง Custom Taxonomy เพื่อมาจัดการเฉพาะ Post type ของเราได้
เเละสามารถเพิ่มคุณสมบัติได้ เช่น การเปลียนชื่อ button ต่างๆ เเถบจะเหมือนกับการสร้าง Custom Post type

ตัวอย่างการใช้งาน

Code: Select all

add_action( 'init', 'create_book_tax' );

function create_book_tax() {
  register_taxonomy(
    'Category Books',
    'book',
    array(
      'label' => __( 'Category Books' ),
      'rewrite' => array( 'slug' => 'Category Books' ),
      'hierarchical' => true,
    )
  );
} 

Code: Select all

add_action( 'init', 'codex_book_init' );

/**
 * Register a book post type.
 *
 * @link http://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_post_type
 */
function codex_book_init() {
  $labels = array(
    'name'               => _x( 'Books', 'post type general name', 'your-plugin-textdomain' ),
    'singular_name'      => _x( 'Book', 'post type singular name', 'your-plugin-textdomain' ),
    'menu_name'          => _x( 'Books', 'admin menu', 'your-plugin-textdomain' ),
    'name_admin_bar'     => _x( 'Book', 'add new on admin bar', 'your-plugin-textdomain' ),
    'add_new'            => _x( 'Add News Demo', 'book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'add_new_item'       => __( 'Add New Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'new_item'           => __( 'New Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'edit_item'          => __( 'Edit Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'view_item'          => __( 'View Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'all_items'          => __( 'All Books', 'your-plugin-textdomain' ),
    'search_items'       => __( 'Search Books', 'your-plugin-textdomain' ),
    'parent_item_colon'  => __( 'Parent Books:', 'your-plugin-textdomain' ),
    'not_found'          => __( 'No books found.', 'your-plugin-textdomain' ),
    'not_found_in_trash' => __( 'No books found in Trash.', 'your-plugin-textdomain' )
  );

  $args = array(
    'labels'             => $labels,
    'description'        => __( 'Description.', 'your-plugin-textdomain' ),
    'public'             => true,
    'publicly_queryable' => true,
    'show_ui'            => true,
    'show_in_menu'       => true,
    'show_in_nav_menus' => true,
    'query_var'          => true,
    'rewrite'            => array( 'slug' => 'book' ),
    'capability_type'    => 'post',
    'has_archive'        => true,
    'hierarchical'       => false,
    'menu_position'      => null,
    'supports'           => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments' )
  );

  register_post_type( 'book', $args );
}add_action( 'init', 'create_book_tax' );

function create_book_tax() {
  register_taxonomy(
    'Category Books',
    'book',
    array(
      'label' => __( 'Category Books' ),
      'rewrite' => array( 'slug' => 'Category Books' ),
      'hierarchical' => true,
    )
  );
} 
Image

Image

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://codex.wordpress.org/Function_Re ... r_taxonomy

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22180
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

Post by mindphp » 25/10/2016 9:48 pm

รวมกระทู้ บทความสอนสร้าง Plugin WordPress
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 25&t=36079
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

ฮา เป็นคนไปเรื่อย
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 18/07/2017 3:43 am

Re: สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

Post by ฮา เป็นคนไปเรื่อย » 18/07/2017 3:48 am

สอบถามหน่อยครับ ถ้าเราจะสร้าง Custom Taxonomy แต่อยู่ใน Post ที่ติดมากับ wordpress โดยตรงเลยละครับ ต้องไปทำที่ไฟล์ใหนครับ

Bailey99
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 04/10/2019 1:33 pm
Location: Australia
Contact:

Re: สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

Post by Bailey99 » 04/10/2019 2:38 pm

Inquire as to whether we were to make a Custom Taxonomy, however in the post that came straightforwardly with wordpress What record do you have to do?

Post Reply

Return to “Wordpress Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests