Page 1 of 1

มารู้จัก SSL certificate กัน

Posted: 26/08/2019 7:31 pm
by aninthana
ง่ายๆ SSL certificate ก็คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ นั่นเองมาทำความรู้จัก SSL certificate
เว็บไซต์ที่ต้องการใช้งาน SSL นั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองจาก CA (Certificate Authority) ซึ่งเป็นผู้ที่ออกใบรับรอง ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการออกใบรับรอง SSL อยู่หลากหลายค่าย

เว็บไซต์ที่ได้ใบรับรองจะมี URL ที่ขึ้นต้นด้วย https:// แต่ถ้าไม่ได้รับการรับรองจะใช้เพียง http:// เท่านั้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเว็บไซต์บ้างเว็บไซต์จะมี URL ที่ขึ้นต้นด้วย https:// ก็ตามก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าได้ใบรับรองจาก CA เพราะมีบ้างเว็บไซต์สร้าง SSL Certificate file ขึ้นมาเองและไม่ได้รับการรับรองจาก CA ทำให้เวลาเข้าเว็บไซต์ดังกล่าว เราจะพบกับข้อความเตือนซึ่งจะขึ้นเป็นกล่อง Security Warning ขึ้นมา ถ้าจำเป็นต้องเข้าเว็บไซต์ดังกล่าวเราต้อง ดาว์โหลด Security Warning ของทางเว็บไซต์เข้ามาไว้ในบราวเซอร์ที่เราใช้งานก่อน