Page 1 of 1

Binary Protocol คืออะไร

Posted: 03/07/2019 11:40 am
by jirawoot
Binary Protocol คืออะไร
ก่อนที่จะรู้จัก binary protocol เรามารู้จัก binary กันแบบพอสังเกตกันก่อนนะครับ binary คือ ตัวเลขฐานสองจะประกอบไปด้วยตัวเลข 0 กับ 1 จะถูกนำไปใช้ในทางคอมพิวเตอร์จะสามารถแทนสถานการณ์ได้สองอย่างก็คือ ปิดและเปิด ปิดจะเท่ากับ 0 เปิดจะเท่ากับ 1 หรือใช้แทนค่าเท็จจริงได้ครับ
Selection_013.png
Selection_013.png (9.68 KiB) Viewed 630 times
binary protocol คือ เป็นการส่งข้อมูลระหว่าง ฝั่ง client กับ server ซึ่งจะเป็นการปรับค่าต่างๆให้อยู่ในรูปของ binary และข้อมูลที่ส่งไปจะมีประสิทธิภาพและจะรับส่งข้อมูลได้ดีและเร็วกว่า แบบ text
Selection_014.png
Selection_014.png (74.19 KiB) Viewed 630 times
อ้างอิง
https://www.mindphp.com/%04ู่มือ/73-%04ืออะไร/2123-binary-%04ืออะไร.html
https://medium.com/@goangle/ทำความรู้จัก-structure-ของ-http-7db4f99836d9
http://www.supaket.com/2016/08/http2

Re: Binary Protocol คืออะไร

Posted: 03/07/2019 12:10 pm
by mindphp
ลิงค์ client กับ server กดไม่ได้ นะครับ

Re: Binary Protocol คืออะไร

Posted: 03/07/2019 1:21 pm
by jirawoot
mindphp wrote:ลิงค์ client กับ server กดไม่ได้ นะครับ
แก้ไขแล้วครับ