Page 1 of 1

IP แบบนี้หมายความว่าอย่างไร 127.0.0.1/32, ::1/128

Posted: 25/04/2018 6:36 am
by IPv4
การกำหนดให้เข้าใช้งานบาง IP การกำหนด
แบบนี้หมายความว่าอย่างไร
127.0.0.1/32,
หรือ
::1/128
หรือ
0.0.0.0/0

Re: IP แบบนี้หมายความว่าอย่างไร 127.0.0.1/32, ::1/128

Posted: 25/04/2018 10:58 am
by Patcharanan.0399
127.0.0.1/32 เป็นการกำหนด Subnet Mask ให้กับ IP address กล่าวคือ Subnet Mask เป็นตัวที่จะช่วยทำให้เราสามารถระบุได้ว่า IP address เบอร์นั้นๆ มี Network ID อะไร เนื่องจาก IP address ทุกๆ เบอร์ จะต้องถูกกำหนด Network ID และ Host ID เสมอค่ะ

หลักการคือ IP address AND Subnet Mask = Network ID
0 AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
1 AND 1 = 1

ตัวอย่าง

[attachment=0]Capture.JPG[/attachment]
เมื่อเรานำ IP address 10.100.31.9 AND Subnet Mask 255.0.0.0 เราจะได้ Network ID 10.0.0.0 เราจะได้ Network ID = 10 และ Host ID = .0.0.0

8O ส่วนการเขียน /32 คือ Subnet Mask มี 1 เรียงติดกัน 32 bit และรูปแบการเขียน /32 เรียกว่า Prefix จากตัวอย่างข้างบนเราสามารถเขียนแทนได้ 10.100.31.9/8

สรุปได้ว่าการเขียน IP address ในรูปแบบ 127.0.0.1/32 คือการเขียนที่บอกให้ทราบว่า IP address เบอร์นั้นมี Subnet Mask อะไรค่ะ การที่เราจะเขียน Subnet Mask ในรูปแบบเลขฐาน 2 หรือ ฐาน 10 นั้นจะทำให้ข้อมูลดูเยอะ และทำให้เข้าใจยาก แต่การเขียนบอก Subnet Mask ในรูปแบบ Prefix ทำให้ลดขนาดข้อมูลที่ต้องบันทึก และสามารถช่วยให้อ่านเข้าใจง่ายกว่า ดังนั้นจึงนิยมเขียนกันในรูปแบบ Prefix กันค่ะ