Page 1 of 1

การแสดงเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำจากคอลัมน์ใน Google Sheet

Posted: 03/07/2018 4:15 pm
by wilawan
1. ใช้สูตร =UNIQUE(A1:A11) ที่เซลล์ B2

Image

2. กดปุ่ม enter จะแสดงเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์ B

Image