Page 1 of 1

การป้องกันการกรอกค่าซ้ำใน Google Sheet

Posted: 04/07/2018 6:54 pm
by wilawan
1. เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการป้องกันการกรอกค่าซ้ำ ในที่นี้เลือกช่วง A1:A10

Image

2. ไปที่เมนู ข้อมูล > การตรวจสอบข้อมูล

Image

3. เลือก สูตรที่กำหนดเองคือ

Image

4. กรอกสูตรลงในช่อง ในที่นี้ใช้สูตร =COUNTIF($A$1:$A$10,A1)=1

Image

5. ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ถ้าต้องการให้แสดงคำเตือน แต่ยังกรอกข้อมูลได้ ให้เลือก “แสดงคำเตือน” ถ้าต้องการให้ไม่สามารถกรอกค่าได้ ให้เลือก “ปฏิเสธอินพุต”

Image

6. หากต้องการแสดงข้อความ ให้คลิกเครื่องหมายถูก แล้วกรอกข้อความที่ต้องการให้แสดง กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

Image

7. ทดสอบการกรอกข้อมูลซ้ำ จะแสดงข้อความดังรูป

Image