หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามค่ะ จะแปลงค่า xml เก็บข้อมูลยังไงค่ะ

โพสต์แล้ว: 14/03/2017 3:16 pm
โดย moomai
IP แปลงเป็นค่าที่ต้องการ
http://freegeoip.net/xml/124.120.225.218

รูปแบบ ค่ะ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<Response>
   <IP>4.2.2.2</IP>
   <CountryCode>US</CountryCode>
   <CountryName>United States</CountryName>
   <RegionCode></RegionCode>
   <RegionName></RegionName>
   <City></City>
   <ZipCode></ZipCode>
   <TimeZone></TimeZone>
   <Latitude>37.751</Latitude>
   <Longitude>-97.822</Longitude>
   <MetroCode>0</MetroCode>
</Response>

Re: สอบถามค่ะ จะแปลงค่า xml เก็บข้อมูลยังไงค่ะ

โพสต์แล้ว: 14/03/2017 4:16 pm
โดย tsukasaz

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$xmlstring = "<Response>
   <IP>4.2.2.2</IP>
   <CountryCode>US</CountryCode>
   <CountryName>United States</CountryName>
   <RegionCode></RegionCode>
   <RegionName></RegionName>
   <City></City>
   <ZipCode></ZipCode>
   <TimeZone></TimeZone>
   <Latitude>37.751</Latitude>
   <Longitude>-97.822</Longitude>
   <MetroCode>0</MetroCode>
</Response>"
;
$xml = simplexml_load_string($xmlstring, "SimpleXMLElement", LIBXML_NOCDATA);
$json = json_encode($xml);
$array = json_decode($json, TRUE);
print_r($array);