บันทึกการรับสินค้า โดยการกรองราคาสินค้า พร้อมคำนวนต้นทุนเฉลีย php

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

บันทึกการรับสินค้า โดยการกรองราคาสินค้า พร้อมคำนวนต้นทุนเฉลีย php

Post by Ittichai_chupol »

Code: Select all

 
<?php
 include("connect_db.php"); //เชื่อมต่อฐานข้อมูล
$id = $_REQUEST['orders_id']; //สร้างตัวแปลรับค่ารหัสการสั่งซื่อ
?>
<?php
$sql2 = "select * from order_shop_detail od ,order_shop o ,tbl_suplier s where od.orders_id = '$id' and od.orders_id = o.orders_id and od.sub_id = s.sup_id "; //เลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยเลือกจาก รหัสการสั่งซื่อสินค้าที่ส่งมา
$rd2=mysql_query($sql2); //ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
$rs2 = mysql_fetch_assoc($rd2) ; //สร้างตัวแปลเพื่อแสดงค่าข้อมูลต่างๆ
$date = $rs2['date_order']; 
$am = $rs2['order_amont'];
$sup_name= $rs2['sup_name'];
$add = $rs2['sup_adress'];
$tel = $rs2['sup_tel'];
$mail = $rs2['sup_email'];
//$id_sup = $rs2['sup_id'];
?>
<?php
$sql3 = "select * from order_shop od ,tbl_product p where od.orders_id = '$id'  and od.pd_id= p.pd_id  and status_order_shop = 'New' "; //เลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยเลือกเฉพาะรหัสสินค้าที่ยังไม่มีการปรับสถานะ
$rd3=mysql_query($sql3); ดึงข้อมูล
?>
<center>
 <h3>สินค้าที่สั่งซื่อในรายการที่ : <?php echo $id;?></h3>
 <font color="red"><h6><u>รับเฉพาะสินค้าที่ส่งมา</u></h6></font>
 <table>
<td align="center"> รหัสการสั่งซื่อ : &nbsp; <?PHP echo $id; ?> &nbsp;   วันที่ : &nbsp; <?PHP echo $date; ?> &nbsp; 
 จาก : &nbsp; <?PHP echo $sup_name; ?> &nbsp;<br>ที่อยู่ : &nbsp; <?PHP echo $add; ?> &nbsp;เบอร์โทรศัพ : <?php echo $tel;?>
 </td>
</table>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="up_str_order.php"> //สร้างฟอร์มเพื่อส่งข้อมูล ไปยัง ไฟล์ up_str_order.php
 <table>
<br> <tr class="w3-blue">
   <td></td>
 <td width="100" align="center" >รหัสสินค้า &nbsp; </td>
 <td align="center" >ชื่อสิค้า &nbsp; </td>
 <td align="right" >จำนวน &nbsp; </td>
 <td align="right" >ราคาสั่งซื้อ &nbsp; </td>
 <td align="right" >จำนวนที่รับ &nbsp; </td>
 <td width="100" align="center">รับสินค้า</td>
 </tr>
<?php
while($data = mysql_fetch_assoc($rd3) ) { ?> สร้างลูปเพื่อแสดงค่าข้อมูล
 <tr>
 <td></td>
<td align="center"> &nbsp; <?PHP echo $data['pd_id']; ?> &nbsp; </td> //แสดงรหัสสินค้า
<td align="center"><?PHP echo $data['pd_name']; ?> &nbsp; </td> //แสดงชื่อสินค้า
<td align="center"><?PHP echo $data['order_amont']; ?> &nbsp; </td> //แสดงจำนวนที่สั่งซื้อ
<td align="center"> <input class="w3-input" type='text' name='txtcost[<?php echo $data['pd_id'];?>]' value="<?php echo $data['pd_cost'];?>"> </td>
 //แสดงราคาต้นทุนปัจจุบันเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไข้
<td align="center"> <input class="w3-input" type='number' max="<?php echo $data['order_amont'];?>" name='txtamount[<?php echo $data['pd_id'];?>]' value="<?php echo $data['order_amont'];?>"> </td> //แสดงจำนวนที่สั่งแต่สามาารถเปลี่ยนเป็น จำนวนที่ได้รับได้
 <td align="center">
 <label class="container" id="chkDel<?php echo $i;?>">
 <input type='checkbox' class="w3-check" name='checkbox[]' value="<?php echo $data['pd_id'];?>"> 
 <span class="checkmark"></span>
</label></td> // เลือกเฉพาะสินค้าที่ต้องการ
             </tr>
            <?php } ?>
<td class=""> 
<input name="orders_id" type="hidden" class="box" id="orders_id" value= "<?php echo $id;?>" size="32" maxlength="32"></td> 
//ส่งค่ารหัสการสั่งซื่อ
<td align="center"> <input type="submit" class="button3" name="submit" value="รับสินค้า"> </td> //สร้างปุ้มกดเพื่อส่งค่าข้อมูล
</form>  
</table>
</td>
<table>
<tr><td></td></tr> </table>
</center>

      

ไฟล์ up_str_order.php

Code: Select all

<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<?php
 include("connect_db.php"); //เชื่อมต่อฐานข้อมูล
 $id = $_POST['orders_id']; สร้างตัวแปรรับค่ารหัสสินค้า
 $sta = (isset($_POST["checkbox"]))?$_POST["checkbox"]:NULL; 
 //ตรวจสอบการเลือก ด้วยการ checkbox ว่ามีค่าหรือเป็นค่าว่าง
 $str = "รับสินค้า";
$kaimook = 0; สร้างตัวแปล
for($i=0;$i<count($_POST["checkbox"]);$i++) //สร้างลูปวนค่าตามจำนวนการเลือก
{	
if(trim($_POST["checkbox"][$i]) != "") //ตรวจสอบค่าว่างด้วยฟังชั่น trim()
	{
	  $dd = "".$_POST["checkbox"][$i]. "" ; //กำหนดตัวแปรเก็บค่ารหัวสสินค้า
	  $n = "".$_POST["checkbox"][$i]. ""; //กำหนดตัวแปรเพื่อดึงค่า
	  $k = "".$_POST["checkbox"][$i]. ""; //กำหนดตัวแปรเพื่อดึงค่า
		$pupe = "".$_POST["txtcost"][$n]. ""; //กำหนดตัวแปร เพื่อเก็บค่าราคาต้นทุนที่ได้ทำการกรองเข้ามา ตามรหัส
$jasnis = "".$_REQUEST["txtamount"][$n]. ""; //กำหนดตัวแปร เพื่อเก็บค่าจำนวนที่ได้ทำการกรองเข้ามา ตามรรหัส
$sql4 = "SELECT order_amont FROM order_shop where pd_id = '$dd' group by orders_id DESC limit 1 , 1 "; //เลือกข้อมูลการสินค้าสินค้าครั่งก่อนหน้า
	$qr4=mysql_query($sql4); // ดึงข้อมูล	
	$rs4=mysql_fetch_array($qr4); //สร้างตัวแปรแสดงค่าของข้อมูล
$cherpang = $rs4['order_amont']; // สร้างตัวแปรเก็บจำนวนครั่งก่อนหน้า

$sql5 = "SELECT * FROM tbl_product where pd_id = '$dd' "; // เลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล
	$qr5=mysql_query($sql5); //ดึงข้อมูล	
	$rs5=mysql_fetch_array($qr5); //สร้างตัวแปรเพื่อที่จะแสดงข้อมูล
$music = $rs5['pd_cost']; // สร้างตัวแปรเก็บต้นทุนครั่งก่อนหน้า

$sql2 = "SELECT * FROM order_shop WHERE pd_id = '$dd' and orders_id = '$id' "; // เลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยเลือกจากรหัสสินค้ากับ รหัสการสั่งซื้อร่วมกัน
	$qr=mysql_query($sql2);	//ดึงข้อมูล	
	$rs=mysql_fetch_array($qr); //สร้างตัวแปรเพื่อที่จะแสดงข้อมูล
	 $pun = $rs['order_amont']; // สร้างตัวแปรเก็บต้นทุนที่ได้สั่งซื้อ
if($pun>=$jasnis) { //ตรวจสอบว่าจำนวนที่เรากรองมาหรือเท่ากับที่เราสั่งหรือไม 
    	$kaimook = $jasnis; กำหนดตัวแปรเก็บค่าจำนวน
$sql = $strSQL = "UPDATE order_shop SET order_amont = order_amont-'$jasnis', order_cost = '$pupe' WHERE pd_id = '$dd' and orders_id = '$id ' ";//ทำการปรับปรุงข้อมูล
		
		$objQuery = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
    }else{ //ถ้านอกเหนือจากเงือนไข
    	$kaimook = $pun ;
      $sql = $strSQL = "UPDATE order_shop SET status_order_shop = '$str' ,
		order_cost = '$pupe' WHERE pd_id = '$dd' and orders_id = '$id ' ";//ทำการปรับปรุงข้อมูล
		$objQuery = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
//echo "///".$sql;
    }
    $paim = (($kaimook*$pupe) + ($music*$cherpang))/ ($cherpang+$kaimook); //ส่วนการคำนวนต้นทุนเฉลี่ย 
	
$numsai = $paim * 0.30; คำนวนราคาขายโดยหัวงกำไร 30%
$mind = $numsai + $paim;
  $strSQL2 = "UPDATE tbl_product SET pd_cost = $paim , pd_qty = pd_qty + $kaimook ,pd_price = '$mind'  WHERE pd_id = '$dd' "; ทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลของสินค้า
  //echo "******".$strSQL2; 
			$objQuery2 = mysql_query($strSQL2) or die ("Error Query [".$strSQL2."]");	
	}}
echo "<script>alert('เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย');window.location='search_date_order.php';</script>"; 
?>
</body>
</html>
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest