ค้นหาข้อมูล จาก select box แบบ auto การค้นหา(ไม่ต้องกด button การค้นหา)

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
M004
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1323
Joined: 01/01/1970 7:00 am

ค้นหาข้อมูล จาก select box แบบ auto การค้นหา(ไม่ต้องกด button การค้นหา)

Post by M004 »

สำหรับการค้นหาข้อมูล จาก select box แบบ auto นั้น ทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดขั่นตอนการ กด button ไป
ตัวยอย่าง code กรณีตัวอย่าง ไฟล์ views mdocmans/tmpl/default.php
code ส่วนสำหรับการค้นหา

Code: Select all

                  <select name="filter_category1" onchange="this.form.submit()">
                            <option value=""> - เลือกหมวดหมู่ - </option>
                            <?php echo JHtml::_('select.options', $this->Category1, 'value1', 'text1', $this->state->get('filter.category1'), true);?>
            </select>

ส่วนการแสดงผล

Code: Select all

 <?php 
            foreach ($this->items as $i => $item) {
      
                $canEditOwn = $canDo->get('core.edit.own')? $this->helper->AccessOwn($item->id, 'rrisk_docman', 'user_id_create') : false ;
                ?>
            <tr class="row<?php echo $i % 2; ?>">
                <td align="center"><?php echo $i + 1;?></td>
                <td align="center">
                    <?php echo JHtml::_('grid.id', $i, $item->rd_id); ?>                </td>
                <td>
                    <?php
                    if($canEditOwn) {
                    ?>
                    <a href="<?php echo $url;?>">
                        <?php echo $item->rd_name;?>                    </a>
                    <?php
                    } else {
                        echo $item->name;
                    }
                    ?>                </td>
                <td><?php echo $item->description;?></td>
                <td><?php echo $helper->convertToTimeThai($item->date_create);?></td>

            </tr>
            <?php
            }
            ?>
ส่วนของ models

Code: Select all

<?php
/*
Component License  
*/

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

// import the Joomla modellist library
jimport('joomla.application.component.modellist');

class RriskModelMdocmans extends JModelList {

    
      function getCategory1() {
        
        $db = JFactory::getDbo();
        $query = $db->getQuery(true);
        
        $query->select('dc_id AS value1 ,category AS text1')->from('#__rrisk_docman_category');
        $db->setQuery($query);
        $db->query();

        return $db->loadObjectList();
    }     
        
    
    protected function populateState($ordering = null, $direction = null) {
        // Load the filter state.

        
        $category1 = $this->getUserStateFromRequest($this->context.'.filter.category1', 'filter_category1');
        $this->setState('filter.category1', $category1);
        // List state information.
        parent::populateState('d.dc_id', 'asc');
    }
    
    protected function getListQuery() {
        // Create a new query object.
        $db = $this->getDbo();
        $query = $db->getQuery(true);
        
        $query->select('d.rd_id,
            d.dc_id,
            d.rd_name,
            d.description,
            d.size,
            d.md5_mame,
            u.name')->from('#__rrisk_docman AS d');
            $query->join('LEFT','#__users AS u ON u.id = d.user_id_create');
 
        
          if ($this->getState('filter.category1') != '') {
            $query->where('d.dc_id ='.$db->quote($this->getState('filter.category1')));
        }
        
        $query->order($db->escape($this->getState('list.ordering', 'd.rd_id')).' '.$db->escape($this->getState('list.direction', 'ASC')));
        
        return $query;
    }
    
}

?>
และเพิ่ม code ลงใน ไฟล์ view.html.php
ค้นหา

Code: Select all

function display($tpl = null) { 
เพิ่มหลังคำที่ค้นหา

Code: Select all

$this->Category1 = $this->get('Category1'); 
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests