การสร้างฟอร์มและ INSERT ข้อมูลลงในฐานข้อมูล phpbb3

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

การสร้างฟอร์มและ INSERT ข้อมูลลงในฐานข้อมูล phpbb3

Post by modtanoy_pen »

1.สร้างฟอร์ม (form.html) เก็บไว้ที่ htdocs-->phpbb3-->styles-->prosilver-->template

Code: Select all

<!-- INCLUDE overall_header.html -->
<h2>{L_FO_DATA}</h2>
<div class="panel">
  <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

<style type="text/css">
.style1 {color: #FF0000}
.style10 {color: #FF6666}
.style11 {font-size: 24px}
.style12 {font-size: 18px;color: #FF6666;}
.style13 {font-size: 16px}
</style>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="insert.php">
  <p> </p>
<center>
 <table width="60%" border="1" bgcolor="#FFCCCC">
  <tr>
   <td width="30%">
    <div align="right" class="style13">
   {L_FO_NAMETH}:</div></td>
   <td width="76%"><input type="text" name="nameth" id="nameth" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_NAMEGE}:</div></td>
   <td><input type="text" name="nameeg" id="nameeg" />
    <span class="style1">*</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_DETAIL}:</div></td>
   <td><textarea name="detail" id="detail" cols="45" rows="5"><?php echo isset ($post['detail'])? $post['detail'] : '';?></textarea> 
    <span class="style1">*</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_ADDRESS}:</div></td>
   <td><textarea name="address" id="address" cols="45" rows="5"><?php echo isset ($post['address'])? $post['address'] : '';?></textarea>
    <span class="style1">*</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_PROVINCE}:</div></td>
   <td><label>
    <input type="text" name="province" id="province" />
    <span class="style1">*</span></label></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_TEL1}:</div></td>
   <td><input type="text" name="tel1" id="tel1" /> 
    <span class="style1">*</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_FAX}:</div></td>
   <td><input type="text" name="fax" id="fax" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_WEBSITE}</div></td>
   <td><input type="text" name="webs" id="webs" />Ex. www.yourweb.com </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="style12">{L_FO_CONTACT}</td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_NAME}:</div></td>
   <td><input type="text" name="name" id="name" />
    <span class="style1">*</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_GENDER}:</div></td>
   <td><input name="gender" type="radio" id="radio" value="ชาย" checked="checked" />
     <span class="style13"> {L_FO_GENDER_MAN} </span>
    <input type="radio" name="gender" id="radio2" />
    <span class="style13"> {L_FO_GENDER_FEMALE} </span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_EMAIL}:</div></td>
   <td><input type="text" name="email" id="email" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_TEL2}:</div></td>
   <td><input type="text" name="tel2" id="tel2" />
    <span class="style1">*</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right" class="style13">{L_FO_MOBILE}:</div></td>
   <td><input type="text" name="mobile" id="mobile" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2"><div align="center">
    <input type="submit" name="button" id="button" value="{L_FO_OK}" />
    <input type="reset" name="button2" id="button2" value="{L_FO_CANCEL}" />
   </div></td>
  </tr>
 </table>
</center>
  </div>

  <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>

<!-- INCLUDE jumpbox.html -->
<!-- INCLUDE overall_footer.html -->


2.สร้างfile ภาษา (form.php) เก็บไว้ที่ htdocs-->phpbb3-->languate -->th เก็บไว้ที่ th เพราะเราสร้างภาษาไทย
การที่เราต้องสร้างไฟล์ภาษาประโยชน์เพื่อการใช้งานระบบได้หลายภาษาเช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่ว่าผู้ใช้ใช้ภาษาอะไร โดยที่เราไม่ต้องสร้างเว็บหลายภาษา

Code: Select all

<?php
/**
*
* form.php [Thai]  //ชื่อ pageที่เราสร้าง
*
* @package language
* @version $Id: $
* @copyright (c) 2011 phpBB Group
* @author 2011-04-18 - phpBBThailand.com//สร้างโดย
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/

/**
* DO NOT CHANGE
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
{
    exit;
}

if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
    $lang = array();
}
$lang = array_merge($lang, array(
    'FO_DATA'       => 'กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ',
        'FO_NAMETH'    => 'ชื่อร้าน/สวน',
        'FO_NAMEGE'     => 'ชื่อร้าน/สวน (ภาษาอังกฤษ)',
        'FO_DETAIL'     => 'รายละเอียดเกี่ยวกับร้านหรือสวน',
        'FO_ADDRESS'    => 'ที่อยู่',
        'FO_PROVINCE'   => 'จังหวัด',
        'FO_TEL1'       => 'เบอร์โทรศัพท์',
        'FO_FAX'        => 'เบอร์แฟกซ์',
        'FO_WEBSITE'    => 'Website http://',
        'FO_CONTACT'    => 'ข้อมูลสำหรับการติดต่อ',
        'FO_NAME'       => 'ชื่อ-สกุล',
        'FO_GENDER'     => 'เพศ',
        'FO_GENDER_MAN' => 'ชาย',
        'FO_GENDER_FEMALE'  => 'หญิง',
        'FO_EMAIL'      => 'E-Mail',
        'FO_TEL2'       => 'เบอร์โทรศัพท์ภายใน',
        'FO_MOBILE'     => 'เบอร์มือถือ',
        'FO_OK'         => 'ตกลง',
        'FO_CANCEL'     => 'ยกเลิก'
)); //การใช้คำสั่ง array_merge คือ ไว้ merge ตัว array หรือภาษาที่อยู่ในไฟล์อื่นที่มีการ include เข้ามาร่วมกับภาษาที่สร้างใหม่   
?> 
3.สร้าง file เพื่อ insert ข้อมูล เก็บไว้ที่ htdocs --> phpbb3

Code: Select all

<?php
define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);

// Start session management
$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup();
// ตั้งค่าตัวแปลเพื่อรับค่าจากฟอร์ม
$nameth         = request_var('nameth', '', true);
$nameeg         = request_var('nameeg', '', true);
$detail         = request_var('detail', '', true);
$address        = request_var('address', '', true);
$province       = request_var('province', '', true);
$tel1           = request_var('tel1', '', true);
$fax            = request_var('fax', '', true);
$webs           = request_var('webs', '', true);
$name           = request_var('name', '', true);
$gender         = request_var('gender', '', true);
$email          = request_var('email', '', true);
$tel2           = request_var('tel2', '', true);
$mobile        = request_var('mobile', '', true);
$sql = 'INSERT INTO ' . TEST_TABLE . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', array(
    'nameth'    =>  (string)$nameth,
    'nameeg'    =>  (string)$nameeg,
    'detail'    =>  (string)$detail,
    'address'   =>  (string)$address,
    'province'  =>  (string)$province,
    'tel1'      =>  (string)$tel1,
    'fax'       =>  (string)$fax,
    'webs'      =>  (string)$webs,
    'name'      =>  (string)$name,
    'gender'    =>  (string)$gender,
    'email'     =>  (string)$email,
    'tel2'      =>  (string)$tel2,
    'mobile'    =>  (string)$mobile)    
);
$sql_query=$db->sql_query($sql);
?>
TEST_TABLE คือชื่อตารางที่ ถูก define ไว้ในไฟล์
phpbb3/includes/constants.php
offing
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1527
Joined: 18/08/2014 10:01 am

Re: การสร้างฟอร์มและ INSERT ข้อมูลลงในฐานข้อมูล phpbb3

Post by offing »

thx kub

แล้วถ้าต้องการsubmit เข้าหน้าเดิมละคับ
ตรงหน้ารับ.phpจะเชคsumbitยังไงคับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25929
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: การสร้างฟอร์มและ INSERT ข้อมูลลงในฐานข้อมูล phpbb3

Post by mindphp »

Code: Select all

<form id="form1" name="form1" method="post" action="insert.php">
ตรง action="insert.php" เปลี่ยน insert.php เป็นชื่อไฟล์ php ที่เราเขียนรับค่า ไว้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
tongclub48
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 14
Joined: 23/11/2014 2:30 pm

Re: การสร้างฟอร์มและ INSERT ข้อมูลลงในฐานข้อมูล phpbb3

Post by tongclub48 »

ถ้าต้องการ submit เข้าหน้าเดิมละคับ
tongclub48
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 14
Joined: 23/11/2014 2:30 pm

Re: การสร้างฟอร์มและ INSERT ข้อมูลลงในฐานข้อมูล phpbb3

Post by tongclub48 »

submit เข้าหน้าเดิมละคับ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests