ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น xmlrpc_decode_request()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การถอดรหัส XML ลงใน PHP ด้วยฟังก์ชั่น xmlrpc_decode_request()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

mixed xmlrpc_decode_request ( string $xml , string &$method [, string $encoding ] )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php 
$method = null; 
$params = xmlrpc_decode_request('<xml rpc request>', &$method); 
?> 

 

 

<< PHP Functions