ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น checkdate()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การตรวจสอบวันที่ว่าถูกต้องหรือไม่ ด้วยฟังก์ชั่น checkdate()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

bool checkdate ( int $month , int $day , int $year )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php
var_dump(checkdate(12, 31, 2000));
var_dump(checkdate(2, 29, 2001));
?>

Output

bool(true)
bool(false)

 

 

<< PHP Functions