ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ความหมายและการใช้งานฟังก์ชั่น odbc_fields_type()

 

     ฟังก์ชั่น odbc_field_type() คือ ฟังก์ชั่นที่ใช้แสดงชนิดของข้อมูลภายในฟิลด์จากฐานข้อมูล จากการประมวลผลด้วย odbc_exec() การเชื่อมต่อ PHP กับ SQL Server ได้หลาย ๆ Database ผ่าน ODBCใน PHP 

รูปแบบ (Syntex)

 

odbc_field_type($variable) 

 

    อธิบาย

          $variable คือ ตัวแปร

 

ตัวอย่าง

 

<?
$con = mysqli_connect("localhost", "root","", "dbtest") or die("ไม่สามารถเชื่อต่อฐานข้อมูลได้") ;
$sql = "select * from dataCustomer";
$execute = odbc_exec($con, $sql) or die ("เอ็กซิคิวส์คําสั่งไม่ได้");
$num_field = odbc_num_fields($execute);
for ($i=1; $i<= $num_field; $i++)
{
	echo $i. ". Filed <b> ".odbc_field_name($execute, $i),"</b> Type <b>	".odbc_field_type($execute, $i),"</b><br>";
}
	odbc_close($con);
?> 

 

ผลลัพธ์

 

odbc_field_type
odbc_field_type

 

ข้อมูลอ้างอิง : www.w3schools.com

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : ฟังก์ชัน PHP