ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น strripos()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การค้นหาข้อความจากหลังไปหน้า ซึ่งจะคืนค่าตำแหน่งแรกที่พบหรือคืนค่า false ถ้าไม่พบ โดยไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ด้วยฟังก์ชั่น strripos()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

int strripos ( string $haystack , string $needle [, int $offset = 0 ] )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php
$haystack = 'ababcd';
$needle   = 'aB';

$pos      = strripos($haystack, $needle);

if ($pos === false) {
    echo "Sorry, we did not find ($needle) in ($haystack)";
} else {
    echo "Congratulations!\n";
    echo "We found the last ($needle) in ($haystack) at position ($pos)";
}
?>

 

 

<< PHP Functions