ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น ksort()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การเรียง key ในอาร์เรย์จากน้อยไปมาก และ value จะติดตามไปกับ key ด้วยฟังก์ชั่น ksort()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

bool ksort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php
$fruits = array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
ksort($fruits);
foreach ($fruits as $key => $val) {
    echo "$key = $val\n";
}
?>

Output

a = orange
b = banana
c = apple
d = lemon

 

 

<< PHP Functions