ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Government ERP (กัฟ'เวิร์เมินทฺ อีอาร์พี) ระบบบริหารทรัพยากรในหน่วยงานภาครัฐ

 Government ERP

Government ERP

        ในปัจจุบันระบบ ERP (อีอาร์พี) เข้ามาบทบาทในองค์กรมากขึ้น เนื่องจากระบบ ERP นั้นเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยระบบ ERP นั้นจะเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในหน่วยงานภาครัฐก็มีการใช้ระบบ ERP เช่นกัน ระบบนี้เรียกว่า "Government ERP"

        Government ERP (กัฟ'เวิร์เมินทฺ อีอาร์พี) คือ ระบบบริหารทรัพยากรในหน่วยงานภาครัฐ อย่างเช่น การบริหารระบบงานตางๆ เขาดวยกันตั้งแต ดานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง บัญชี การเงิน และทรัพยากรบุคคล ซึ่งแตละส่วนงานจะมีระบบจัดการขอมูล รวบรวมขอมูล เขามาที่จุดเดียว เพื่อใหการบริหารงานในกิจกรรมตางๆ เชื่อมโยงกัน และข้อมูลเหล่านี้เป็นแบบ Real-Time (เรียล ไทมฺ) ทำใหสามารถรับรูขอมูลไดอยางรวดเร็ว ลดเวลาในการจัดทำรายงาน และนำผลลัพธที่ไดมาชวยตัดสินใจไดอยางทันเวลา

        ดังนั้นระบบ Government ERP จึงเป็นระบบที่ช่วยในการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆภายในองค์กร เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ลดค่าใช้จ่าย และเป็นศูนย์กลางเพื่อช่วยให้ดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

References : Government ERP.  “Government ERP”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.bizpotential.com.  [20 ก.ค. 2017]

References : Government ERP.  “Government ERP”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.erpforgovernment.com/.  [20 ก.ค. 2017]

ภาพประกอบ : pixabay.com

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย บน ERP
โดย milk2533 ส 28 พ.ย. 2020 4:17 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
9
ส 28 พ.ย. 2020 4:17 pm โดย milk2533
ประโยชน์ของการใช้ปุ่ม Sendmail บน ERP
โดย milk2533 ส 28 พ.ย. 2020 1:40 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
6
ส 28 พ.ย. 2020 1:40 pm โดย milk2533
Contracts ในระบบ ERP คือ อะไร
โดย milk2533 ส 28 พ.ย. 2020 11:40 am บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
7
ส 28 พ.ย. 2020 11:40 am โดย milk2533
เขียน PHP กับ Array แบบนี้ ระวัง Error นะ
โดย mindphp ส 28 พ.ย. 2020 2:31 am บอร์ด Programming - PHP
0
16
ส 28 พ.ย. 2020 2:31 am โดย mindphp
โปรแกรม ERP แตกต่างจาก โปรแกรมบัญชีอย่างไร
โดย milk2533 ศ 27 พ.ย. 2020 3:05 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
21
ศ 27 พ.ย. 2020 3:05 pm โดย milk2533
ประโยชน์ ของ ERP
โดย milk2533 ศ 27 พ.ย. 2020 12:59 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
15
ศ 27 พ.ย. 2020 12:59 pm โดย milk2533
เรื่องของเคล็ดลับเก็บเงินหลักแสนสำหรับคนเรา สำคัญอย่างไร
โดย medalezga ศ 27 พ.ย. 2020 12:03 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
15
ศ 27 พ.ย. 2020 12:03 pm โดย medalezga
เครื่องตรวจนับสินค้า (EOB)
โดย milk2533 ศ 27 พ.ย. 2020 11:26 am บอร์ด IOT - Internet of things
0
24
ศ 27 พ.ย. 2020 11:26 am โดย milk2533