ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ การที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินของผู้รับเงินไว้ทันทีที่จ่ายเงิน ตามอัตราที่กำหนดและนำเงินที่หักไว้นำส่งกรมสรรพากร ซึ่งผู้รับสามารถนำยอดเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้นี้จะได้ไว้ไปรวมกับภาษีที่จ่ายตอนปลายปี ถ้าคำนวณแล้วจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเกินต้องชำระเงินเพิ่ม แต่ถ้าจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายน้อยกว่าก็สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้

 

 

ผู้จ่ายเงินได้ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ณ ที่จ่าย

ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ได้แก่ รัฐบาล องค์การของรัฐบาล (กระทรวง ทบวง กรม มหาวิทยาลัยของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ) และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการได้แก่ (รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ ให้แก่ ผู้รับเงินได้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือเงินได้บุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 คืออะไร

ภ.ง.ด.3 คือแบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา ที่เจ้าของธุรกิจ (นิติบุคคล) จะต้องหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างหรือบุคคลธรรมดาไปเสียภาษีเงินได้

ภ.ง.ด.53 คือแบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างนิติบุคคลด้วยกัน ซึ่งเอกสารที่ว่านี้จะต้องนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือน หากเดือนไหนไม่มีการหักก็ไม่ต้องนำส่ง แต่ถ้ามีการหักแต่ไม่นำส่ง ก็จะถูกเสียค่าปรับ

ประเภทของเงินได้

เงินได้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ได้แก่

 1. เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
 2. เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ ได้แก่ กฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
 3. เงินได้จากการรับเหมา โดยผู้รับเหมาเป็นผู้ลงทุนในการจัดหาสิ่งของเพิ่มเติมนอกจากเครื่องมือที่มีอยู่
 4. เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง

 

เงินได้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ได้แก่

 1. เงินได้จากค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่านายหน้า การให้เช่าทรัพย์สินเช่น ที่ดิน,อาคาร, เครื่องจักร, รถยนต์ เป็นต้น การประกอบวิชาชีพอิสระ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินปันผล เป็นต้น
 2. เงินได้จากมาตรา 40 (8) เฉพาะกรณีที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการอื่นๆที่นอกเหนือจากข้อ (1)
 3. เงินได้จากการประกันวินาศภัยเฉพาะกรณีที่จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย
 4. เงินได้จากการขนส่งซึ่งไม่รวมการจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ

ส่ง ภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53 เมื่อไหร่

ทั้งภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 จะนำส่งต่อเมื่อระหว่างเดือนมีการหัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ถ้าเดือนนี้ไม่หักบุคคลใด หรือบริษัทไหนเลย ก็ไม่ต้องส่งหรือถ้าเดือนนี้มีแต่รายการหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะบุคคล ก็ส่งเฉพาะ ภ.ง.ด.3 หรือถ้ามีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะนิติบุคคล ก็นำส่งเฉพาะภ.ง.ด.53 แต่ถ้ายื่นผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถยืดเวลาออกไปได้อีก 8 วัน (ถึงวันที่ 15) และสามารถเช็กย้อนหลังหลังส่งแล้วได้ 3 วัน

ถ้าไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด จะมีบทลงโทษอย่างไร

 1. ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ได้หักและนำส่ง หรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ โดยต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่ไม่ได้หัก และนำส่งหรือตามจำนวนที่ขาดไปแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้วแต่ไม่ได้นำส่ง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดชอบชำระภาษีจำนวนนั้นทั้งหมด
 2. ถ้าผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่นำเงินภาษีที่ตนมีนำส่งภายในเวลาที่กำหนดจะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด จนถึงวันยื่นแบบ ภ.ง.ด และนำส่งภาษี ผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หากไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด ภายในเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 3. ผู้ใดเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่างใบแนบ

ใบแนบ ภ.ง.ด.3

ภาพใบแนบ ภ.ง.ด. 3
ใบแนบ ภ.ง.ด. 3

ใบแนบ ภ.ง.ด.53

ภาพใบแนบ ภ.ง.ด. 53
ใบแนบ ภ.ง.ด. 53

 

 

สรุป

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53 เป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษีของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นอาชีพ ฟรีแลนซ์ อาชีพทำเว็บไซต์ และอาชีพออกแบบกราฟิกอีกทั้งยังร่วมไปถึงบริษัทต่างๆด้วย เช่น บริษัทบัญชี บริษัทออกแบบโฆษณา ซึ่งรายได้ที่ได้จากส่วนนี้จะถูกหักจากผู้ว่าจ้าง ณ ที่จ่ายของเงินค่าจ้างโดยเงินที่ผู้ว่าจ้างหักจะไม่ใช่เงินของเรา แต่เป็นเงินที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร

 

อ้างอิง

ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 คืออะไร ยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย อย่างไร [ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก

ภงด.3, ภงด.53 คืออะไร ถ้าไม่ยื่นจะมีบทลงโทษอย่างไร [ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก

แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการหักภาษี ณ ที่ จ่าย [ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก 
http://nvi.go.th/index.php/files/large/6ff154dd7dc670e

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
สอบถามการใช้ event ในการแก้ไข username เป็นรหัสอื่นในส่วนแจ้งเตือนต้องทำอย่างไร
โดย eange08 พ 05 ต.ค. 2022 6:44 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
0
4
พ 05 ต.ค. 2022 6:44 pm โดย eange08
สอบถามการสร้าง templates ใน joomla
โดย Thanapoom1514 พ 05 ต.ค. 2022 4:37 pm บอร์ด Joomla Development
1
14
พ 05 ต.ค. 2022 5:30 pm โดย tsukasaz
สอบถามการทำ Web Storage ใน joomla
โดย Thanapoom1514 พ 05 ต.ค. 2022 9:17 am บอร์ด Joomla Development
1
8
พ 05 ต.ค. 2022 2:48 pm โดย tsukasaz
สอบถามเรื่องการแก้ไข HTML หน้าเว็บ
โดย flook จ 03 ต.ค. 2022 12:32 pm บอร์ด Programming - PHP
4
67
อ 04 ต.ค. 2022 10:47 am โดย flook
สอนถามทำ index ของตารางต้องทำอย่างไร [phpBB]
โดย eange08 จ 03 ต.ค. 2022 4:02 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
2
55
อ 04 ต.ค. 2022 8:04 pm โดย eange08
สอบถาม SQL Explain มีบอกว่า query อยู่ที่ไฟล์ไหน
โดย eange08 จ 03 ต.ค. 2022 1:04 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
0
27
จ 03 ต.ค. 2022 1:04 pm โดย eange08
สอบถามการเช็คการตั้งค่าในหน้า configuration ของ mooziicart
โดย Thanapoom1514 จ 03 ต.ค. 2022 11:31 am บอร์ด Joomla Development
1
32
จ 03 ต.ค. 2022 11:35 am โดย tsukasaz
สอบถามเรื่อง HTML entities ครับ
โดย flook จ 03 ต.ค. 2022 10:05 am บอร์ด Programming - PHP
2
38
จ 03 ต.ค. 2022 11:21 am โดย flook