ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

การประมวลผลข้อมูล Data Processing (ดาต้า โปรเซสชิง)  คือการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

การประมวลผลข้อมูล Data Processing (ดาต้า โปรเซสชิง) คือการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการเรียกว่า ข้อมูลสนเทศหรือสารสนเทศ Information (อิมฟอเมชัน)

วิธีการประมวลผลข้อมูล จำแนกได้ 3 วิธี โดยจำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผล ได้แก่

1. การประมวลผลด้วยมือ Manual Data Processing (แมนนวลดาต้าโปรเซส) เป็นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่อดีตโดยใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ สามารถจำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ได้เป็น 3 ประการ คือ
     – อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการเก็บรักษา และค้นหาข้อมูล ได้แก่ บัตรแข็ง แฟ้ม ตู้เก็บเอกสาร
     – อุปกรณ์ที่ช่วยในการนับและคิดคำนวณเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการใช้ ได้แก่ ลูกคิด เครื่องคิดเลข ก้อนหิน เป็นต้น
     – อุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดลอกข้อมูล ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องอัดสำเนา เป็นต้น

การประมวลผลแบบนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีข้อมูลปริมาณไม่มากนัก และการคำนวณไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก

การประมวลผลด้วยมือ Manual Data Processing (แมนนวลดาต้าโปรเซส)
การประมวลผลด้วยมือ Manual Data Processing (แมนนวลดาต้าโปรเซส)

2. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกล Mechanical Data Processing (แมทชานิคอล ดาต้า โปรเซสชิง) เป็นวิวัฒนาการมาจากการประมวลผลด้วยมือ แต่ยังต้องอาศัยแรงคนบ้าง เพื่อทำงานร่วมกับเครื่องจักรกล ในการประมวลผลทางธุรกิจ เครื่องที่ใช้กันมากที่สุด คือ เครื่องทำบัญชี Accounting Machine (แอคเคาติง แมทชีน) และเครื่องที่ใช้ในการประมวลผลทั่วไปเป็นเครื่องกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า เครื่อง Unit Record (ยูนิค เร็คคอร์ด)

เครื่องทำบัญชี Accounting Machine (แอคเคาติง แมทชีน)
เครื่องทำบัญชี Accounting Machine (แอคเคาติง แมทชีน)

3. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ EDP : Electronic Data Processing (อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า โปรเซสชิง) หมายถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นเอง ลักษณะงานที่เหมาะสมต่อการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ
     – งานที่มีปริมาณมาก ๆ
     – ต้องการความถูกต้องรวดเร็ว
     – มีขั้นตอนในการทำงานซ้ำ ๆ กัน เช่น งานบัญชี งานการเงิน งานทะเบียนประวัติและงานสถิติ เป็นต้น
     – มีการคำนวณที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน เช่น งานวิจัยและวางแผน งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ EDP : Electronic Data Processing (อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า โปรเซสชิง)
การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ EDP : Electronic Data Processing (อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า โปรเซสชิง)

การประมวลผลข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

การประมวลผลข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
การประมวลผลข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

1. ขั้นเตรียมข้อมูล lnput (อินพุต) เป็นการจัดเตรียมข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วให้อยู่ในลักษณะที่สะดวกต่อการประมวลผล แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้
     1.1 การลงรหัส Coding (โค้ดดิ้ง) คือ การใช้รหัสแทนข้อมูลจริง ทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สะดวกแก่การประมวลผล ทำให้ประหยัดเวลาและเนื้อที่ รหัสอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ ให้รหัส 1 แทนเพศชาย รหัส 2 แทนเพศหญิง เป็นต้น
     1.2 การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล Editing (อิดิทติง) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ของข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จะทำได้หรือคัดข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไป เช่น คำตอบบางคำตอบขัดแย้งกัน แล้วแก้ไขตามความเหมาะสม
     1.3 การแยกประเภทข้อมูล Classifying (คลาสฟิบติง) คือการแยกประเภทข้อมูลออกตามลักษณะงาน เพื่อสะดวกในการประมวลผลต่อไป เช่น แยกตามคณะวิชา แยกตามเพศ แยกตามอายุ เป็นต้น
     1.4 การบันทึกข้อมูลลงสื่อ Media (มิเดีย)ที่เหมาะสม หมายถึง การจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในสื่อ หรืออุปกรณ์ที่อยู่ในรูปที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ และนำไปประมวลได้ เช่น บันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็ก หรือเทปแม่เหล็ก เพื่อนำไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป

2. ขั้นตอนการประมวลผล Processing (โปรเซสชิง) เป็นวิธีการจัดการกับข้อมูล โดยนำข้อมูลที่เตรียมไว้แล้วเข้าเครื่อง แต่ก่อนที่เครื่องจะทำงานต้องมีโปรแกรมสั่งงาน ซึ่งโปรแกรมเมอร์ Programmer (โปรแกรมเมอ) เป็นผู้เขียน เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ออกมาและยังคงเก็บไว้ในเครื่องขั้นตอนต่าง ๆ อาจเป็นดังนี้
     2.1 การคำนวณ Calculation (คอลคลูเลชัน) ได้แก่ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร และทางตรรกศาสตร์ เช่น การเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ
     2.2 การเรียงลำดับข้อมูล Sorting (ซอสติง) เช่น เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยหรือเรียงตามตัวอักษร A ถึง Z เป็นต้น
     2.3 การดึงข้อมูลมาใช้ Retrieving (รีทีฟวิง) เป็นการค้นหาข้อมูลที่ต้องการเพื่อนำมาใช้งาน เช่น ต้องการทราบยอดหนี้ของลูกค้าคนหนึ่ง หรือต้องการทราบยอดขายของพนักงานคนหนึ่ง เป็นต้น
     2.4 การรวมข้อมูล Merging (เมอกิง) เป็นการนำข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุด ขึ้นไปมารวมเป็นชุดเดียวกัน เช่น การนำเอาเงินเดือนพนักงาน รวมกับเงินค่าล่วงเวลา จะได้เป็นเงินที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน
     2.5 การสรุป Summarizing (ชัมมาริชิง) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบสั้น ๆ กะทัดรัดตามต้องการ เช่น การสรุปรายรับรายจ่าย หรือ กำไรขาดทุน
     2.6 การสร้างข้อมูลชุดใหม่ Reproducing (รีโปรดูชิง) เป็นการสร้างข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาจากข้อมูลเดิม
     2.7 การปรับปรุงข้อมูล Updating (อัพเดทติง) คือ การเพิ่มข้อมูล Add (แอด) การลบข้อมูล Delete (ดีลีด) และการเปลี่ยนค่า Change (เชง) ข้อมูลที่มีอยู่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3. ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ Output (เอาพุต) เป็นงานที่ได้หลังจากผ่านการประมวลผลแล้วเป็นขั้นตอนในการแปลผลลัพธ์ที่เก็บอยู่ในเครื่อง ให้ออกมาอยู่ในรูปที่สามารถเข้าใจง่ายได้แก่ การนำเสนอในรูปแบบรายงาน เช่น แสดงผลสรุปตารางรายงานการบัญชี รายงานทางสถิติ รายงานการวิเคราะห์ต่าง ๆ หรืออาจแสดงด้วยกราฟ เช่น แผนภูมิ หรือรูปภาพสรุปขั้นตอนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

 

อ้างอิง
worldsit.wordpress.com

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การจัดสินค้าขาย
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 12:49 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
4
อ 24 พ.ย. 2020 12:49 pm โดย milk2533
FIFO สินค้าตามวันหมดอายุ
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 11:17 am บอร์ด Share Knowledge
0
6
อ 24 พ.ย. 2020 11:17 am โดย milk2533
การนับสต๊อคสินค้าเซเว่น
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 11:15 am บอร์ด Share Knowledge
0
3
อ 24 พ.ย. 2020 11:15 am โดย milk2533
FIFO สินค้าตามวันหมดอายุ
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 10:51 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
4
อ 24 พ.ย. 2020 10:51 am โดย milk2533
การนับสต๊อคสินค้าเซเว่น
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 10:45 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
3
อ 24 พ.ย. 2020 10:45 am โดย milk2533
เทคนิคการใช้งานเว็บไซต์ mindphp Tip&Trick
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 9:50 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
5
อ 24 พ.ย. 2020 9:50 am โดย milk2533
แนะนำเว็บไซต์ mindphp.com
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 9:48 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
9
อ 24 พ.ย. 2020 9:48 am โดย milk2533
งานประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 9:38 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
40
อ 24 พ.ย. 2020 9:38 am โดย milk2533